Финансирање

Од 1. јануара 2020. године институционално финансирање

На основу члана 135. став 2. Закона о науци и истраживањима (“Службени гласник РС”, број 49/19 – у даљем тексту: Закон) и Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама (“Службени гласник РС”, број 90/19), сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину (“Службени гласник РС”, број 84/19), а у складу са Одлуком о финансирању научноистраживачког рада у 2020. години, број 451-03-68/2020-14 од 16.01.2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Институт за српску културу – Приштина у Лепосавићу потписали су Уговор о реализацији и финансира научноистраживачког рада НИО у 2020. години у Београду 24.01.2020. године Евиденциони број: 451-03-68/2020-14/ 200020 којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези реализације и финансирања научноистраживачког рада НИО у 2020. години, као и начин и услови преноса средства за рад истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања на основу достављеног годишњег Плана рада НИО.