Др Ана Мумовић
научни сарадник

        ДР АНА МУМОВИЋ рођена је 1980. године у Косовској Митровици. Основну школу и Гимназију завршила је у Приштини. Дипломирала je Филозофском факултету приштинског универзитета на Oдсеку за српску књижевност и језик 2004. године.

        Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду 2008. године са темом Верски мотиви у приповеткама Сима Матавуља. Докторирала је на Мегатренд универзитету 2014. године са темом Друштвено и културно значење књижевне критике.

        У Институту за српску културу – Приштина са седиштем у Лепосавићу, у Одељењу за књижевност, запослена је од 2004. године.

        Учествује и на истраживачком пројекту Аndrić-Initiative, Иво Андрић у европском контексту (2007–2015), Универзитета „Карл Франц“ у Грацу.

        Аутор је две монографије, објавила је 32 научна рада, пет приказа и учествовала на више домаћих и међународних научних скупова.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M44Ана Мумовић, „Личност и дело Григорија Божовића (Миленко Јевтовић као књижевни историчар)“, Поетика Григорија Божовића (тематски зборник водећег националног значаја), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Клтурни центар „Стари Колашин“, Зубин Поток, Косовска Митровица, pp. 341 - 349, 978-86-6349-058-1, 821.163.41.09 Божовић Г. (082), 2016.
M53Ана Мумовић, Слика и визија Призрена у српској уметничкој поезији 19. века (Старе и актуелне идеје), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 39 - 52, 0353-9008, 821.163.41.09-1"18", 2010.
M44Ана Мумовић, „Критика као култура (Метаморфоза појма национални идентитет)“, , Култура и друштвени развој (II) , Megatrend Univerzitet, Београд, pp. 571 - 581, 978-86-7747-532-1, 82.09 323.15(=163.41)159.922.4, 2015.
M14Ана Мумовић, Звездана Елезовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, pp. 163 - 176, 978-86-6349-026-0, 821.163.41.09-6 Петровић Његош П. II 821.163.41.09-6 Караџић В. С, 978-86-6349-026-0, 2014.
M52Ана Мумовић, „Историја српске књижевне критике као култура (За и против историјског модела критике Предрага Палавестре)“, Godišnjak Učiteljskog fakulteta Vranje,Godišnjak Učiteljskog fakulteta Vranje, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, књига VI, pp. 297 - 303, 1820-3396, UDC: 821.163.41.09-95 Палавестра П., DOI: 10.5937/gufv1506297M, 2015.
M23З. Елезовић, А. Мумовић, Д. Елезовић, Григорий Степанович Щербина (1868–1903) в культуре косовских сербов, Вестник Томского государственного университета, Томский государственный университет, 420, pp. 141 - 145, 1561-7793, УДК 929:341.7 Щербина Г. С., 10.17223/15617793/420/20, Jul2017.
M52Ана Мумовић, Призрен и српски модернисрти (Пројекција наслеђа као вредности), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 67 - 77, 0353-9008, 821.163.41.09-1, 2011.
M34Ана Мумовић, Звездана Елезовић, Звездана Елезовић: Његош и Вук као инспирација уметника, у Међународна научна конференција Одкосовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Зборник резимеа, уредили и приредили. К. Митровица: Филозофскифакултет, pp. 29 - 30, 29-30.ISBN 978-86-6349-010-9 UDK 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), Србија, 2013.
M53Ана Мумовић, Фреска Симонида у српској поезији XX века (Реторичко, етичко и естетичко читање), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 65 - 75, 0353-9008, 821.163.41.09-1, 2010.
M71Ана Мумовић, Друштвено и културно значење књижевне критике, Друштвено и културно значење књижевне критике, Мегатренд универзитет у Београду, pp. ---- - ----, 821.163.41.09, 821.163.41.09, 2014.
M14Ана Мумовић, „Проклета авлија у интерпретацији Вука Филиповића“, Andrićeva avlija/Andrićs hof, Andrić-Initiative 8, 978-86-7396-531-4 (Svet knjige), pp. 403 - 414, 978-3-9504084-1-6 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) 978-99938-30-93-1 (Nar, /, 2015.
M52Ана Мумовић, „Jovan Skerlić kao učitelj života (Kulturno-istorijski i estetički kriterijumi istorije književnosti kao kritike)“, Istraživanja u pedagogiji, Srpska akademija obrazovanja, Visoka škola strukovnih studija „Mihajlo Palov“, Beograd, Vršac, god. 5, br. 1., pp. 127 - 132, 2217-7337, 37.013-43, 2015.
M42А. Мумовић, Вера у стварање (Верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља), Вера у стварање (Верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља), Институт за српску културу Приштина Лепосавић, 821.163.41.09-32, 978-86-82797-96-8, 2011.
M14Ана Мумовић, „Велики поводањ као природна катастрофа (Прилог тумачењу романа На Дрини ћуприја)“, Зборник радова са трећег међуенародног скупа Катастрофе превенција и санирање последица, Европски универзитет Брчко дистрикта, том 2, pp. 274 - 281, 978-99955-99-0-0, 821.163.41-14.09 Андрић И., 2015.
M34Ана Мумовић, „Григорије Божовић Миленка Јевтовића“ , Научна конференција Поетика Григорија Божовића, Филозофски факултет - К. митровица, Ниш: Филозофски факултет, Културни центар: Стари Колашин, pp. 35 - 35, 978-86-6349-046-8, 821.163.41.09 Божовић Г.(048), 2015.
M49Ана Мумовић, Уредник монографије Нова књига о Андрићу (Јединство дела и континуитет идеја), Милош Ђорђевић, Нова књига о Андрићу (Јединство дела и континуитет идеја), ВВС „Михајло Палов“, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Градска библиотека Нови Сад, Вршац, Грац, Нови Сад, pp. 5 - 305, 978-3-9504084-8-5, Нова књига о Андрићу (Јединство дела и континуитет идеја), , 2016.
M52Ана Мумовић, „Друштвено и културно значење књижевне критике (Прилог теоријској расправи о појму и бићу књижевне критике)“ , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 19 - 36, 0353-9008, 82-95:316.4 7.072.3, 2015.
M14Ана Мумовић, „Андрићеви знакови као аутопоетички коментари“, Andrićeva avlija/Andrićs Zeichen, Andrić-Initiative , Institut für Slawistik Der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike srpske, Svet knjige, , 9, pp. 325 - 331, 978-3-9504084-1-6 ; (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99938-30-93, 978-99938-30-93-1, 2016.
M42Ана Мумовић, Косово – отворена тема, Косово – отворена тема, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 154, 978-86-89025-22-4, 821.163.41.09(497.115) 930.85(497.115) 94(497.115), 2015.
M52Ана Мумовић, Историчар књижевности старога кова (Милован Ј. Богавац у књижевној критици) , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 95 - 110, 0353-9008 , 821.163.41.09-95, 2014.
M34Ана Мумовић, Вук Ђорђевић, „Дидактичка култура, књижевност за децу и медији“, Зборник резимеа са међународног научног скупа 21. округли сто о даровитима: "Даровити и дидактичка култура" , Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло Палов“, Вршац , pp. 72 - 72, 978-86-7372-215-3, 371.3:159.928-053.5(082), 2015.
M44Ана Мумовић, „Вера као национална и етичка основа приповедања Сима Матавуља и Григорија Божовића (Компаративна анализа приповедака Пилипенда и Канда Дељина)“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, тематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић, књ. 1, pp. 119 - 131, 978-86-89025-25-5, 821.163.41.09:82.09(082), , 2016.
M34Ана Мумовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813­2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, pp. 29 - 30, 978-86-6349 -010-9, UDC: 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), Србија, 2013.
M44Ана Мумовић, Књижевна критика као наслеђе и култура (Историја српске књижевности на Косову и Метохији, Tематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 77­ - 92, 978­86­89025­13­2, 94(497.115) (082); 930.85(497.115)(082); 323.1(=163.41)(497.115)(082); 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.
M52Ана Мумовић, Критика и критичка књижевност (Прилог разумевању критике као културе у опусу Предрага Палавестре), Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 15 - 24, 0353-9008 , 821.163.41.09-95 , 2014.
M24Ана Мумовић, „Предраг Палавестра (1930-2014)“, Зборник матице српске за књижевност и језик, Матица српска, књига шездесет друга, pp. 889 - 893, 0543-1220, UDC: 821.163.41.09 Палавестра П., 2015.
M45Ана Мумовић, Милош Обилић, као инспирација песника новог доба (Национални идентитет и карактер јунака), Тематски зборник: Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 113 - 130, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), 2012.
M14Ана Мумовић, „Културни образац и култура у светлу књижевне критике“, , Српски културни образац у светлу српске књижевне критике, Институт за књижевност и уметност, Београд, pp. 307 - 317, 978-86-7095218-8, 323.1(=163.41):316.32;821.164.41.09;821.163.41(091), 2015.