Др Звездана Елезовић
научни сарадник

Др Звездана Елезовић        ДР ЗВЕЗДАНА ЕЛЕЗОВИЋ, рођена 1977. године у Крушевцу, Србија. Дипломирала је на Факултету Уметности у Приштини 2001. године. На истом факултету је магистрирала 2006. године, тема: Језик савремене скулптуре (Осврт на снaгу духа и кретање у скулптури).

        Била је стипендиста Фонда за подстицање развоја младих талената града Крушевца школске 2001/02. и 2002/03. године. Докторирала је на Факултету за Културу и Медије, Џон Незбит универзитета у Београду, 2016. године, тема: Улога савремене српске ликовне уметности на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета.

        Објавила је више од тридесет научних радова у међународним и домаћим научним часописима, тематским зборницима и зборницима са националних и међунарнодих научних конференција.

        Ангажована је на Пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр. 178028), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Награде:

  1. Истакнути студент Универзитета у Приштини 2001.
  2. Добитник прве награде на Октобарском Салону у Крушевцу 2001.
    1. Колективне изложбе:

  3.         Крушевац (више пута), Приштина, Београд, Врњачка Бања (више пута), Варварин, Бања Лука,учесник је Интернационалног Симпозијума златарства Мајданарт, Мајданпек.

Самосталне изложбе:

  1. Звечан 2006, Крушевац 2007, Les sons du temps, Gruyeres, SUISSE, 2010, Скулптуре, Београд, 2015, Скулптуре: Музеј – Народни универзитет Трстеник, 2016.

        Аутор је бисте Сава Дечанац 2008, Центар за културу, Лепосавић.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M44Звездана Елезовић, Косовске теме у делима Паје Јовановића, Културно наслеђе Косова и Метохије - Научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 301 - 306, 978-86-82797-88-3 , 75.071.1:929 75.044(497.11)“19“, 2010.
M71Звездана Елезовић, Улога савремене српске ликовне уметности на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета: Факултет за културу и медије Џон Незбит универзитета, Univerzitet Dzon Nezbit, Fakultet za kulturu i medije, pp. 1---- - 290----, 316.7(497.115), 316.7(497.115), Beograd, Oct2016.
M51Звездана Елезовић, The political situation in Kosovo and Metohija after second worldwar and the consequences for the serbian cultural heritage, Humanities scientific researches, Moskva: International Centre of Science and Innovations, № 2, pp. 45 - 48 , 2309-1258 , /, 2015.
M14Ана Мумовић, Звездана Елезовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, pp. 163 - 176, 978-86-6349-026-0, 821.163.41.09-6 Петровић Његош П. II 821.163.41.09-6 Караџић В. С, 978-86-6349-026-0, 2014.
M47Звездана Елезовић, Међународна научна конференција О политици управљања културним наслеђем – комуникација и социјализација кроз образовање , Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 421 - 423, 978-86-6349-010-9, 008 (497.115) , 2013.
M14Звездана Елезовић, Migration and multiculturalism, Migracije u 21. vijeku: uzroci i posljedice, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa , Evropski univerzitet; Evropski univerzitet Kallos Tuzla, TOM I, pp. 150 - 154, 978-99955-99-09-6, 315.15:316.72, 2016.
M44Звездана Елезовић, Далибор Елезовић, La Patrimoine Artistique Monumental Serbe Au Kosovo-Et- Métochie- Menaces Et Perspektives Au Début Du XXI Siècle, Knowledge society and 21 century humanism The 8 International Scientific Conference Sofia, (Университет по библиотекознание и информационни технологии Софија, pp. 280 - 283, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 2011.
M51Звездана Елезовић, „Вклад первых художников модернистов Косова и Метохиив сохранение сербской культурной самобытности“, Социално – гуманитарнии вестник Юга Росии, Центр социально-политических ислследований “ПремиЬер“, Краснодар, России, бр.8, pp. 3 - 6, 2077-9240 , 2077-9240 , 2014.
M52Звездана Елезовић, Осврт на књигу Каменка М. Марковића „Константин Бранкуши и његова духовна породица“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 40, pp. 221 - 226 , 0353-9008, 730.071.1:929 Бранкуши К.730 (498) , 2016.
M52Атлагић Марко, Звездана Елезовић, “ Допринос Драгослава Срејовића развоју проучавања царске дијадеме као хералдичког симбола“, TI=[Научни скуп] Академик Драгослав Срејовић, [Рача, 21. мај 2011. године].- Str. 269-280, Центар за митолошке студије - Рача, бр. 24, pp. 269 - 280, 978-86-83829-42-2, UDC: 929.6“37“ 903/904(497.11), 978-86-83829-42-2, May2011.
M23З. Елезовић, А. Мумовић, Д. Елезовић, Григорий Степанович Щербина (1868–1903) в культуре косовских сербов, Вестник Томского государственного университета, Томский государственный университет, 420, pp. 141 - 145, 1561-7793, УДК 929:341.7 Щербина Г. С., 10.17223/15617793/420/20, Jul2017.
M53Звездана Елезовић, О претенционизму у сликарству на примеру слика Абдурахима Бузе, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 209 - 215, 0353-9008, 75.071.1 75(=18)(497.115), 2010.
M52Марко Атлагић, Звездана Елезовић, Грб Шумадије који то није, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије Рача, , vol. , no. 33, 33, pp. 119 - 135, 978-86-86721-04-4, 929.6(497.11) 930.2(497.11), 2014, 2014.
M34Ана Мумовић, Звездана Елезовић, Звездана Елезовић: Његош и Вук као инспирација уметника, у Међународна научна конференција Одкосовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Зборник резимеа, уредили и приредили. К. Митровица: Филозофскифакултет, pp. 29 - 30, 29-30.ISBN 978-86-6349-010-9 UDK 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), Србија, 2013.
M51Звездана Елезовић, “A retrospective view on the beginnings of modern art education among the Serbs”, Psychology, sociology and pedagogy, International Centre of Science and Innovations, № 12 , pp. 1 - 4, 2226-2148 (online) , 371, 2014.
M52М. Атлагић, З. Елезовић, Данијела Тешић-Радовановић, Две горњачке повеље., Хомоље у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије:Рача;Културни центар:Жагубица, -1, нема, 30, pp. 143 - 165, 978-86-83829-50-7, 930.2:003.074(497.11)"13", 2013.
M52Атлагић Марко, Звездана Елезовић, Манастир Тресије – светионик космајског краја, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије, Рача, број 28, pp. 179 - 190, 978-86-83829-48-4, 271.222(497.11)-523.6“16/20“ 726.54(497.11)“16/20“, 2013.
M51Звездана Елезовић, ИДЕНТИЧНОСТЬ:ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ, Научно-практическийэлектроннийжурнал "Экономика и социум", Саратов: Институтуправления и социально-экономическогоразвития, №4 (13), pp. 1 - 6, 2014.ISSN 2225-1545, UDC: 004.02:004.5:004.9, 2014.
M24Марко Атлагић, Елезовић Звездана, В. Минић, The Main Problems and the Role of Teachers in the transformation of Education in Serbia, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing Rome, Italy, 7, 5, pp. 138 - 142, 2039-9340, 10.5901/mjss.2016.v7n5p138, Рим, Италија, 2016.
M51Звездана Елезовић, SERBIAN MONASTERIES IN KOSOVO AS WORLD CULTURAL HERITAGE AND CENTERS OF RELIGIOUS TOURISM, Научно-практический электронний журнал "Экономика и социум", Саратов: Институт управления и социально-экономического развития, №4 (13) , pp. 1 - 6, 2225-1545 , 004.02:004.5:004.9 , 2014.
M31Звездана Елезовић, Natural disasters as inspiration for contemporary painters, Zbornik radova sa Treceg Međunarodnog naučnog skupa “Katastrofe - prevencija i saniranje posljedica“, Evropski Univerzitet Brčko distrikta, Brcko, Tom II, pp. 282 - 287, 978-99955-99-01-0., UDC: 75:504.3, 2015.
M23В. Минић, М. Јовановић, З. Елезовић, The Influence of Modern Means of Mass Communication on the Upbringing and Education of Young School Children, Medwell Journals, The Social Sciences, Medwell Publishing, Medwell journals, 12, 8, pp. 1394 - 1400, ISSN 1818-5800 ISSN 1993/6125, Aug2017.
M51Звездана Елезовић, A brief retrospective view of the question of the construction of national art and culture of the serbs, Humanities scientific researches. , Moskva: International Centre of Science and Innovations, № 6, pp. 14 - 16, 2309-1258 , /, 2015.
M51З. Елезовић, Далибор Елезовић, On the national identity and its forms, Humanities scientific researches, Moscow: International Centre of Science and Innovations, 12, pp. on - line, 2225-3157, Dec2014.
M31З. Елезовић, About Culture in a multinational society, “, Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Tom I, 7. april 2017,, Brčko: Evropski univerzitet; Evropski univerzitet Kallos Tuzla, pp. 470 - 473, 978-99955-99-27-0, Brčko: Evropski univerzitet; Evropski univerzitet Kallos Tuzla, 2017.
M51Звездана Елезовић, „Cultural Heritage and Cultural identity“ , Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век, Sofia: The University of Library Studies and Information Technologies, 11, pp. 338 - 342, 1314-7099 , 1314-7099 , 2014.
M53Звездана Елезовић, Успех српске скулптуре на светској изложби у Паризу 1900.год., Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св 28, pp. 349 - 355, 0353-9008, 73:069.9(44)“1900“, 2010.
M93Звездана Елезовић, Скулптуре, Скулптуре, Податак се не уноси, Податак се не уноси, Податак се не уноси, pp. ---- - ----, Податак се не уноси, Податак се не уноси, Податак се не уноси, 2016.
M93Звездана Елезовић, Ауторска изложба "Скулптуре"у: галерија Петак, Београд, 2015, Ауторска изложба "Скулптуре"у: галерија Петак, Београд, 2015, Податак се не уноси, Податак се не уноси, Податак се не уноси, pp. ---- - ----, Податак се не уноси, Податак се не уноси, Податак се не уноси, 2015.
M52Звездана Елезовић, Атлагић Марко, Две горњачке повеље, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије, Рача, број 30, pp. 143 - 165, 987-86-83829-50-7, 930.2:003.074(497.11-18)“13“, 2013.
M52М. Атлагић, З. Елезовић, "Руски хералдички национални симболи у грбу и на заставама Србије за време Првог српског устанка (1804-1813) као знак покровитељства Русије над Србијом, Mitološki zbornik Rača: Centar za mitološke studije,Mitološki zbornik Rača: Centar za mitološke studije, Raca:Centar za mitoloske studije Srbije, 37, pp. 153 - 164, 1450-9792, 929.6/.9(497.11)"1804/1813" 94(497.11)"1804/1813" 327(470:497.11)"1804/1813, 978-86-80684-04-8, Jul2017.
M51Звездана Елезовић, Уничтожениес ербского культурного наследия в Косово и Метохии, Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», Русија, 17, pp. 15 - 20, часопис реферисан на Руском индексу цитирања РИНЦhttp://elibrary.ru/title_about.asp?id=51425, 323.1 , 2015.
M52Марко Атлагић, Звездана Елезовић, Манастир Туман - историја и мит, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије Рача, 32, pp. 155 - 165, 978-83-86-83829-52-1, 271.222 (497.11)-9, ISBN 978-86-83829-52-1., 2014.
M93Звездана Елезовић, Zvezdana Elezović - umetnik, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, autorska izložba u Galerie du Calvaire, Gryeres - Švajcarska, maj 2010. Gugolj Branka autor dodatnog teksta "Zvezdana Elezović: les sons du temps" u katalogu (8) str.: ilustr. 20 x 20 cm u koloru. Vrsta građe:Monografska publikacija, tekstualna gradjaNBS - ISBN 978-86-82797-89-0, UDK: 730.071.1:929 Elezović Z(083.824),730(497.115)"20"(083.824) , Zvezdana Elezović - umetnik, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, autorska izložba u Galerie du Calvaire, Gryeres - Švajcarska, maj 2010. Gugolj Branka autor dodatnog teksta "Zvezdana Elezović: les sons du temps" u katalogu (8) str.: ilustr. 20 x 20 cm u koloru. Vrsta građe:Monografska publikacija, tekstualna gradjaNBS - ISBN 978-86-82797-89-0, UDK: 730.071.1:929 Elezović Z(083.824),730(497.115)"20"(083.824) , Податак се не уноси, Податак се не уноси, Податак се не уноси, pp. ---- - ----, Податак се не уноси, Податак се не уноси, Податак се не уноси, 2010.
M51Звездана Елезовић, A View of Contemporary Sculpture, Международный научный журнал, Финансовая Рада Украины.http, www.inter-nauka.com/, pp. 1 - 5, 2410-9371 (Online, /, 2015.
M33Далибор Елезовић, З. Елезовић, Le Patrimoine artistique monumental Serbe au Kosovo et Metochie - Menaces et perspectives au debut du XXI Siecle, Knowledge Society and 21 century Humanism, The 8 International Scientific Conference, Unibit, pp. 280 - 283, 978-954-2946-09-0, Булгариа, 1. - 1. Nov, 2010