Др Петар Ристановић
истраживач – сарадник

Петар Ристановић         ДР ПЕТАР РИСТАНOВИЋ је рођен 21. 01. 1985. године. Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду са радом Ужичка репиблика у мемоаристици. Рад је објављен у Војноисторијском гласнику, стручном часопису Института за стратегијска истраживања у Београду. На истом факултету одбранио је и  мастер рад под називом Србија 1941: сведочења и сећања.

        Школске 2011 / 2012. године уписао је докторске студије историје на Филозофском факултету у Београду. Ментор му је ванредни професор др Мира Радојевић са катедре за Историју Југославије. Пред стручном комисијом је одбранио предлог теме докторске дисертације Српска интелектуална елита и косовско питање 1974-1989.

        Од фебруара 2012. године запослен је као истраживач – сарадник на Институту за српску културу-Приштина/Лепосавић, на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије. Објављивао је радове у више домаћих и инсотраних научних часописа, међу којима су Војноистијски гласник, Баштина, „IUIES Journal“ Универзитета у Новој Горици, као и у неколико стручних зборника.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M52Петар Ристановић, „Тамо је све почело“ - Косово као темељ постјугословенског дискурса“ , Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 37, pp. 155 - 173, 0353-9008 , 327.7/.8(497.115)"1990/..."(093.3) 323.1/.2(497.1) 32(497.115)"1990/..." , 2014.
M52Петар Ристановић, „Листови Српске православне цркве и "Косовско питање" 1980-1982“, , Baština, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, св. 35, pp. 205 - 228, 0353-9008, 323.12(=163.41)(497.115)"1980/1982"(046), 2013.
M52Петар Ристановић, "Књига гостију манастира Високи Дечани (1924-1945) као историјски извор“ , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 171 - 188, 0353-9008, 930.85(497.11) 271.222(497.11)-523.6(497.115)“1924/1945“ 726.71(497.11, 2015.
M52Петар Ристановић, „Добрица Ћосић и отварање косовског питања 1968. године” , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 197 - 230, 0353-9008, 323.1(=163.41)(497.115)\"1968\" 32:929 Ћосић Д. 323(497.1)\"195/196\", 2012.
M51П. Ристановић, М. Радојковић, Use and abuse of History – The Great War in Literature on Wars of Yugoslav Succession, IUIES Journal, International University Institute of European Studies (IUIES), 4, 1, pp. 101 - 112, 1971-9876, 2017.
M44Петар Ристановић, „Поглед са стране – часопис „Наша реч“ о догађајима на Косову и Метохији 1980-1987“, Тематски зборник од водећег националног значаја „Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији“, , Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, pp. 365 - 378, 978-86-89025-13-2, 323.1(=163.41)(497.115)(082), 2014.
M61Петар Ристановић, „Вољни сарадници – место Српске православне цркве у постјугословенском дискурсу, Српска теологија данас 2014, Зборник радова шестог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету , Православни богословски факултет, Инстутут за теолошка истраживања, Београд , pp. 107 - 118, 2217–2491, 271.222(497.11), Србија, 30. May, 2015
M52Петар Ристановић, „Адмиинистративне промене на простору Старе Србије 1912-1941. године” , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св.32, pp. 171 - 194, 0353-9008, 94(497.11-13)\"1912/1941\" 342.26(497.11)\"1912/1941\", 2012.
M44Петар Ристановић, „Случај Мартиновић – утицај и употреба“ , Тематски зборник од водећег националног значаја „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, књ. 2, pp. 283 - 303, 978-86-83025-25-5, 323(497.115)"1985" 323.1(=163.41)"1985", 2016.
M53П. Ристановић, Употреба заставе албанске народности у социјалистичкој Југославији 1968-1989, Лесковачки зборник LVII, Народни музеј Лесковац, pp. 271 - 290, 0459-1070, 008, 2017.
M51Петар Ристановић, „Ужичка република у мемоаристици“, у: Војноисторијски гласник, Vojno-istorijski glasnik, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, Бр. 2 (2010) , pp. 118 - 135, 0353-9008, 94(497.11)"1941"(093.3), 2010.