Проф. др Оља Арсенијевић
редовни професор

Проф. Др ОЉА АРСЕНИЈЕВИЋ, редовни професор из области менаџмента, из Новог Сада, рођена је 18. јула у Новом Саду 1967. године. Основну школу завршила је у Новом Саду, а  Карловачку гимназију, смер преводилац – инокореспондент завршила је 1986. године у Сремским Карловцима.

Дипломирала је на Филозофском факултету Новосадског универзитета 1991. На Факултету за менаџмент, Универзитета „Привредна академија“ завршила је магистарске студије (2001-2003). У оквиру магистарских студија положила је све испите са просечном оценом 10, и одбранила магистарску тезу (2003) под насловом  Организациона култура високообразовних институција које изучавају менаџмент, и стекла академски назив МАГИСТAР НАУКА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МЕНАЏМЕНТ.

Докторску дисертацију наслова „Моделовање евалуације образовања за менаџмент“ је одбранила 2007. на Факултету за менаџмент Универзитета „Привредна академија“ и стекла звање ДОКТОР НАУКА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МЕНАЏМЕНТ.

Поред редовног школског образовања, усавршавала се у оквиру многобројних обука и семинара. 2015. 2016, 2017. и 2018. године похађала је семинаре ТЕМПУС канцеларије у Србији. 2017. завешила је шестомесечну обуку за бизнис консалтинг и стекла сертификат међународног бизнис консултанта „BVB Akademije“ из Брисела.

Поред редовног школског образовања, усавршавала се у оквиру многобројних обука и семинара, између осталог у Крању на Факултету за организационе науке, Универзитета у Марибору у трајању од месец дана, на тему Varnost in zdravlje pri delu – Prihodnost dela(2021).

Похађала је и Семинар за рецензенте у децембру 2019. године и постала је сертификовани рецензент за спољашњу проверу квалитета НАТ.

Од 2001. до 2014. године запoслена је на Факултету за менаџмент у Новм Саду, најпре као асистент, потом као доцент од 2007. до 2012. па као ванредни професор од 2012. до 2014. године. 2014. године запослена је на Факултету за пословне студије и право као ванредни професор, до 2018. када је од 24. јануара изабрана за редовног професора.

На факултету за менаџмент била је, осим у настави, ангажована и као шеф Катедре за оперативни менаџмент од 2008. до 2010. године, а у периоду од 2010. до 2014. године као продекан за науку.

Од 2006 – 2010. била је ангажована на једном научноистраживачком пројекту Покрајниског секретаријата за науку и једном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Области њеног научноистраживачког рада и интересовања су менаџмент промена, менаџмент знања, управљање интелектуалним капиталом, пословна комуникација.

Објавила је самостално и у сарадњи са другим ауторима већи број научних и стручних радова на домаћим и међународним симпозијумима и часописима. Била је укључена у израду неколико научноистраживачких пројеката из области предузетништва, иновација, друштвенообразовних промена.

Кандидаткиња др Оља Арсенијевић течно говори руски и словеначки језик, а служи се енглеским језиком.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив 
М13 = 7Arsenijevic, O. Kastratovic. E. Orciс (2017) Development of an Optimization Tool for Intangibles in SMEs: A Case Study from Serbia with a Pilot Research in the Prestige by Milka Company, Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, pp. 320 - 347, 2017. doi: 10.4018/978-1-5225-1949-2, ISBN 13: 9781522519492
M13 = 7Vemić, M. Arsenijević, O. (2020) Role of Regional Development Agencies in Entrepreneurial and Rural Development : emerging research and opportunities, (Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) book series). Hershey, PA: IGI Global, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), cop. 2020. XXIII, 246 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-7998-2641-5. [COBISS.SR-ID 14040841]
M14 = 5Bubulj, M. Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2012) Culture, Achievement, Mentoring and Education for management : The Study of Students of Faculty of Management, Saarbrücken : LAP LAMBERT, COBISS.SR-ID 512392349, ISBN - 978-3-659-25577-9
M22 = 5Gabrsek, R, Ferjan, M, Podbregar, I, Arsenijevic, O. Sprajc, P, (2018) CEO Background and Company Performance - Evidence from the Cohesion Regions of Eastern and Western Slovenia, Lex Localis-Journal of Local Self-Government, Inst Local Self-Government Public Procurement, Maribor, vol. 16, no. 3, pp. 591 - 612, ISSN 1581-5374, doi: 10.4335/16.3.591-612(2018)
М23 = 4Erjavec, K, Arsenijevic, O, Starc, J, (2018) Satisfaction with managers' use of communication channels and its effect on employee-organisation relationships, Journal for East European Management Studies, Nomos Verlagsgesellschaft Mbh &Amp; CO KG, vol. 23, no. 4, pp. 559 - 578, ISSN 0949-6181, doi: 10.5771/0949-6181-2018-4-559, Baden-Baden.
M23 = 4Kastratović, E. Arsenijević, O. Miletić, L. (2016) Level of Tolerance to Changes in Vojvodina Enterprises, International Review, (2016, No. 1-2), Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, ISSN 2217-9739 http://dx.doi.org/10.5937/intrev1602074K
М23 = 4Trivan, D. Arsenijević, O. Kastratović, E. (2016) Management of organizations in Serbia from the aspect of the maturity analysis of information security, International review, No. 2016/3-4, pp. 42 - 50, ISSN 2217-9739, udc: 005.52:005.922(497.11), doi: 1074973
M23 = 4Gajdobranski, A. Arsenijević, O. Krmpot. V. (2016) Business Success Indicators in Banking the Case of Raiffeisen Bank International (RBI), International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 6, No. 16. https://economicsandlaw.org, ISSN 2683-340 (Online)
M23 = 4Arsenijević, O. Dimić, M. Radosavljević, M. (2016) The Test of Tolerance to Changes in Cultural Centre of Novi Sad, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 6, No. 18. https://economicsandlaw.org, ISSN 2683-340 (Online)
M23 = 4Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2016) Persuasive Communication as Art of Persuasion, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 6, No. 18. https://economicsandlaw.org, ISSN 2683-340 (Online)
M23 = 4Арсенијевић, О. Димић, М. Булатовић, Љ. (2017) Дијагностиковање типа организационе културе у компанији Телеком, Одитор, 23 (2017) ISSN 2217-401X, Online ISSN 2683-3476, https://oditor.rs/sr/dijagnostikovanje-tipa-organizacione-kulture-u-kompaniji-telekom/
M 23 = 4Dimić, M. Paunović, S. Arsenijević, O. (2018) Analysis of the Business of the Insurance Sector in the Countries of Central and Eastern Europe in the Conditions of the Crisis, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 8, No. 22, https://economicsandlaw.org ISSN 2683-340 (Online)
M23 = 4Marinković, J. Arsenijević, O. Daničić M. (2018) Role of Fairs in Knowledge Management Processes in Organization – Research Framework, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 8, No. 24, https://economicsandlaw.org/Vol-24/ ISSN 2683-340 (Online)
M23 = 24Arsenijević, O. Podbregar, I. Šprajc, P. (2020) Determinants of Successful Business Student Mentoring in Higher Education: Fundamental or a Fad? International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 10, No. 28 https://economicsandlaw.org/Vol-28/ ISSN 2683-340 (Online)
M23 = 4Lugonjić, M. Arsenijević, O. (2021) Attitudes of Medical Students About E-learning, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 10, No. 31, https://economicsandlaw.org/ ISSN 2683-340 (Online)
М24 = 4Bubulj, M., Arsenijević, O., Simić, J., (2011)“ The impact of organizational culture on the development of the achievement motive among university students”, Educational Research and Reviews June 2011, Izdavač Academic Journals, Vol. 6, Br. (6), pp. 481-488, http://www.academicjournals.org/ERR, ISSN 1993-8233@2011Academic Yournals
М24 = 4Арсенијевић, О. Вемић, М. (2011) Пословни инкубатор као фактор привредног развоја Србије – студија случаја пословног инкубатора у Зрењанину, Индустрија, Економски институт, Београд, pp. 153 - 174, ISSN 0350-0373, udc: 334.72:332.14 (497.113)
М24 = 4/(1+0.2*(4-3))=3.33Arsenijević, O. Trivan, D. Podbregar, I. Šprajc, P. (2017) Strategic Aspect of Knowledge Management, Organizacija – Journa of Management, Informatics and Human Resoruces, FON Univerziteta u Mariboru, vol. 50, no. 2, ISSN 1138-5454, doi: 1378467
М24=4/(1+0.2*(4-3))=3.33Dimić, M. Barjaktarević, L. Arsenijević, O. Šprajc, P. Janez, Z. (2018) Measuring the Concentration o f Insurance sector - the Case of Southeastern European Countries, WALTER DE GRUYTER GMBH, vol. 51, no. 1, pp. 50 - 64, ISSN 1318-5454, doi: 10.2478/orga-2018-0004
М24 = 4Arsenijević, O. Jovanović, L. Radosavljević, M. (2017) Relationship between organizational climate and management effectiveness, Industrija, Ekonomski institut, Beograd, vol. 45, no. 1, pp. 61 - 80, ISSN 0350-0373, udc: 005.42 005.332.8:005.73, doi: 10.5937/industrija 45-11088
М33=1Arenijević (Delić), O. (2006) The Influence of Communication on the Motivation in E-Learning , The Third international Conference on informastics, educational tehnology and new media in education, Urednik Dragan Soleša, Recenzenti: Ivan Gerlič, Heli Ruokamo, Danimir P. Mandić, Jovan Savičić, Dragan Soleša, Marjan Krašna, Pedagoški fakultet, Sombor, str. 100-108, 429 str. ISBN 86-83097-51-X
М33=1Арсенијевић, О. Арсенијевић, С. (2007) Зашто радити у тимовима, У: Арсенивевић, О. Савић, Т. (ур) Зборник радова „На путу ка добу знања“, Фаултет за менаџмент, Нови Сад, ISBN 978-86-85067-25-9
М33=1Арсенијевић, О. Арсенијевић, С. (2007) Пројектни начин рада у функцији повећања ефективности комуницирања студената. 11. интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2007 „Пројектни менаџер – професија будућности“, YUPMA - Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, ISBN 978-86-86385-02-4
М33=1Арсенијевић, О. (2008) Применљивост стечених академских знања у привредним организацијама. У: Матејић, Властимир (Ур): 15. зборник радова са научног скупа „Технологија, култура, развој“, стр. 259-268. ISBN 978-86-904137-7-5
М33=1Арсенијевић, О. Стаматовић, М. Вемић, М. (2009) Утицај светске економске кризе на развој малих и средњих предузећа у Србији, У: Аранђеловић, Зоран (Ур): Зборник радова са 14. научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, стр. 513-531. Ниш. ISBN 978-86-85099-88-5
М33=1Арсенијевић, О. Радошевић, Т. (2009) Управљање променама и изазови стратешке бриге о младима у Србији. У: Матејић, Властимир (Ур): 16. зборник радова са научног скупа „Технологија, култура, развој“, стр.285-293. ISBN 978-86-904137-8-2
М33=1Арсенијевић, О. Бубуљ, М. Ђукић, М. (2009) Утицај креативне организационе културе на ефикасност и ефективност менаџмента у привредним организацијама у Војводини – оквир за једно истраживање. У: Арсенијевић, О. Савић, Т. Зборник радова са 8. научне конференције „На путу ка добу знања“, Факултет за менаџмент, Нови Сад, ISBN 978-86-85067-27-3
М33=1Arsenijević, O. Ristić, D. Bubulj, (2010) M. Self evaluation as a tool for managing developing changes in education for management – an experience“, International Tehnology, Education and Development Conference, Valencie, Spain, ISBN: 978-84-613-5538-9
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Lj. Bulatović, G. (2010), The Future of Managers Education in Serbia, Upravljanje novinarskim istraživanjem: naučni modeli u novinarskoj istraživačkoj praksi, Scientific Committee International Association for Technology, Education and Development (INTED), pp. 4542 - 4551, ISBN 978-84-613-5538-9
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, G. Bulatović, Lj. Lj. (2010) Interactive Communication in Online Education, 3rd International Conference of Education, Research and Innovation, International Academy of Technology, Education and Development (IATED) pp. 1872 - 1877, ISBN 978-84-614-2439-9
М33=1Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2010) Elements of the Credibility of Online News Media, (Proceedings Paper) 3rd International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid 1841-1849, ISBN: 978-84-614-2439-9, ISSN2340-1095
М33=1Стаматовић, М. Арсенијевић, О. Кадарјан, Д. (2010) Стратешки аспекти учећих организација“, Мајска конференција о стратегијском менаџменту, Технички факултет, Бор, ISBN: 978-86-80987-77-4
М33=1Kolarić, B. Arsenijević, O. Radojčić, S. (2011) The organizational barriers in sharing knowledge and collective learninig: a case study of Telecom Serbia, INTED2011 International Tehnology, International Association of Tehnology, Education and Development (IATED), , pp. 3899 3809,ISBN978-84-614-7423-3
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, G. Bulatović, Lj. Lj. (2011) Schools as learning organizations, INTED2011 International Tehnology, International Association of Tehnology, Education and Development (IATED), pp. 006278 - 006285, ISSN 978-84-614-7423-3, Spain, 7 - 9. Mar, 2011
М33=1Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2011) Public relations in the digital world o social media”, EDULEARN11 Proceedings CD, International Association of Tehnolology, Education and Development (IATED), pp. 2542 - 2549, ISBN 978-84-615-0441-1
М33=1Bulatović, Lj. Bulatović, G. Arsenijević, O. (2011) Investigative Journalism as Creative Industry, INTED2011 International Tehnology, International Association of Tehnology, Education and Development (IATED), 005713 - 005720, ISBN 978-84-614-7423-3, Spain, 7 - 9. Mar, 2011
М33=1Vidaković, M. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2011) „Ethical issues of e-learning in cyber groups“, EDULEARN11 Proceedings CD, International Association of Tehnolology, Education and Development (IATED), vol. , no. , pp. 2644 - 2649, ISBN 978-84-615-0441-1, Spain, 4. - 6. Jul, 2011
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, LJ. Bulatović, G (2011) Education for media project management- development of explicit and creation of tacit knowledge, EDULEARN11 Proceedings CD, International Association of Tehnolology, Education and Development (IATED), pp. 1088 - 1092, ISBN 978-84-615-0441-1, Spain, 4 - 6. Jul
М33=1Булатовић, Љ: Булатовић, Г. Арсенијевић, O. (2011) Медијска писменост – основа учења у времену дигиталних технологија, Електронски зборник радова научно-стручног симпозијума ТИО 6 – Технологија, информатика и образовање – за друштво учеса и знања, Технички факултет, Чачак, ISBN 37.018.43
М33=1Ракић, Ј. Арсенијевић, О. (2011) Универзитетски предавачи као носиоци и-или покретачи промена. У: Арсенијевић, О. Савић Тот, Т. Зборник радова са међународне конференције „На путу ка добу знања 9“, ISBN: ISBN 978-86-85067-31-0
М33=1Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2012) The manner of using on-line media content in the student population, InProceedings 6th International Technology, Education and Development Conference, IATED, , pp. 1281 - 1290, ISBN 978-84-615-5563-5, udc: , doi: , Spain, 5. - 7. Mar
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, Lj, Arsenijević, J. (2012) Views Of Serbian Managers On Education For Management, 12th International Conference \"Research and Development in Mechanical Industry\" - RaDMI 2012, Satcip D.O.O.,Vrnjačka Banja, Srbija i Viša Mašinsko-Tehnička Škola, Trstenik, Srbija, pp. 329 - 339, ISBN 978-86-6075-036-7, udc: 621(082), 621:004(082), 005.6:621(082)
М33=1Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, O. (2012) ММП у педагошкој пракси у постмодернизму, Зборник радова, Конференција „Техника и информатика у образовању 2012“,
М33=1Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2012) Međukulturne razlike u odnosima prema inovacijama studenata medija u Srbiji i BiH, Zbornik radova, konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju 2012, SATcip Vrnjačka Banja, ISBN 978-86-7776-139-4, udc: 37:007.895
М33=1Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2013) The Educational Challenges of Media Convergence, EDULEARN13 Proceedings, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED, pp. 1906 - 1913, ISBN 978-84-616-3822-2
М33=1Bulatović, Lj. Bulatović, G. Arsenijević, O. (2013) The Convergence of Media Education by using innovative practices, EDULEARN13 Proceedings, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED, vol. , no. , pp. 1914 - 1920, ISBN 978-84-616-3822-2
М33=1Bulatović, Lj. Bulatović, G. Arsenijević, O. (2013)EX-ante evaluation innovation of educational curriculum, EDULEARN 14, 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED Academy, Barselona, Spain, vol. , no. , pp. 0547 - 0555, ISBN 978-84-617-0557-3
М33=1Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2013) Samoevaluacija – polazna osnova za reinženjering obrazovanja za menadžment, Zbornik radova: Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Tehnički fakultet Čačak, vol. , no. , pp. 50 - 58, ISBN 978-86-7776-143-1, udc: 005:37,
М33=1Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2014) Ученичка медијска продукција као компонента мултимедијске писмености, Компетенције васпитача за друштво знања тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинда, ISBN 978-86-85625-17-6, udc: 37.013:316.774,
М33=1Андевски, М. Арсенијевић, О. Видаковић, М. (2014) Интернет у настави и учењу, Sinteza, Singidunum Universitѕ International Scientific Conference, Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, ISBN 978-86-7912-539-2, doi: 10.15308/SInteZa-2014-368-374
М33=1Bulatović, G. Arsenijević, O. Bulatović, Lj. (2015) Мedia students attitudes about the principles of multimedia literacy, 8th Annual Internacional Conference of Education, Research and Innoвation, ICERI 2015, ICERI Committee, IATED, vol. 1, no. 1, pp. 981 – 989
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, G. Bulatović, Lj. (2015) Elementary Schoolchildren – Internet Users, 8th Annual Internacional Conference of Education, Research and Innoвation, ICERI 2015, ICERI Committee, IATED , vol. 1, no. 1, pp. 611 - 710, ISBN 978-84-608-2657-6
М33=1Арсенијевић, О. Сучић, Г. (2015) Лидерска перцепција димензија организационе културе, Зборник радова ЛЕМИМА 2015, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 117 - 124, ISBN 978-86-87333-49-9, Београд
М33=1Арсенијевић, О. Гајдобрански, А. Красуља, Н. (2015) Изградња проактивне одговорности у послу, Зборник радова ЛЕМИМА 2015, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 171 - 177, ISBN 978-86-87333-49-9, Београд, 17. - 19. Apr, 2015
М33=1Арсенијевић, О. Булатовић Љ. Булатовић, Г. (2015) Афирмацијом културе сећања до изградње културе мира, Зборник радова, 2. међународна конференција Холокауст над Јеврејима, Ромима и Србима у 2. св. Рату, Факултете за пословне студије и право у Београду и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Универзитет “Унион-Никола Тесла”, Београд, vol. , no. , pp. 159 - 167, ISBN 978-86-87333-46-8(FPSP), udc: 005,
М33=1Arsenijević, O. Lilić, V. Gajdobranski, A. (2015) Social context of youth in Serbia - needs, changes and problems, Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономического развития", Министерство образования и науки РФ : Белгородский государственньій технологический университет им. Б.Г. Шухова : Институт экономики и менеджмента, -1, vol. 1, no. 1, pp. 31 - 37, ISBN ББК 65.291; A43, udc: 005
М33=1Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2015) Rethinking management education in serbia for the new labour market, International Scientific Conference on the Occasion of the 55th Ann Iвersary of the Ies, Economic Sciences on the Crossroad, Institute of Economic Sciences Belgrade, pp. 614 - 629, ISBN 978-86-89465-10-5, udc: 005
М33=1Арсенијевић, О. Лилић, В. Иванников, Н. (2016) Комуникација као фактор међуљудских односа у Железници Србије, Proceedings. Vol. 1 / 5th International Conference Application of New Technologies in Management and Economy, ANTiM 2016, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 175 - 183, ISBN 978-86-87333-68-0, Београд
М33=1Арсенијевић, О. Ратковић, М. (2016) Значај и улога интерних односа с јавношћу у здравственим институцијама, Управљање здравством у савременим условима, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 54 - 65, ISBN 978-86-87333-77-2
М33=1Арсенијевић, О. Лилић, В. Булатовић, Љ. (2016) Ученичка перцепција узрока насиља међу младима,Трећа међународна конференција Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Факултет за пословне студије и право, Београд, ISBN ISBN 978-86-87333-57-4, udc: 341.4
М33=1Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2016) Моделовање курикулума предмета мултимедијска писменост за средње школе, Proceedings. Vol. 1 / 5th International Conference Application of New Technologies in Management and Economy, ANTiM 2016, Факултет за пословне стуидије и право, Београд pp. 167 - 174, ISBN 978-86-87333-68-0, udc: 004.738.5(082)
М33=1Arsenijević, O. Lilić, V. Čarina, A. (2016) Development of social enterprises in Serbia, Всероссийскaя конференция с международным участием: Социальное предпринимательство в современных экономических условиях, Коми республиканская академия государственной службы и управления (ГОУ ВО КРАГСиУ), Центр инноваций социальной сферы Республики Коми, -1, vol. 1, no. 1, pp. 165 - 170, ISBN 978-5-93206-350-7, udc: 338.2(497.11), Русија, 26. - 27. Oct, 2016
М33=1Gajdobranski, A. Arsenijević, O. Krmpot, V. (2016) Business success indicators in banking the case of raiffeisen bank international (RBI), 4rd International Conference – Application of New technologies in Menagement and Economy, ANTiM 2016 – zbornik radova 1, FPSP i FSOM, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd, pp. 383 - 392, ISBN 978-86-87333-68-0
М33=1Dimić, M. Arsenijević, O. Lilić, V. (2017) Gross domestic product as an indicator of the economic development of central and eastern europe region in conditions of an economic crisis, Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития, Ухта УГТУ, pp. 165 - 169, ISBN 978-5-906991-78-2
М33=1Šprajc, P. Arsenijević, O. Cingula, D. (2018) Vloga socialnih omrežij pri kriznem komuniciranju, Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 1, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, pp. 1051 - 1061, ISBN 978-961-286-146-9
М33=1Arsenijević, O. Lilić, V. Dimić, M. (2018) Strategic aspects of learning organizations, Strategіčnі іmperativi sučasnogo menedžmentu, Kiїv: KNEU, pp. 158 - 165, ISBN 978-966-926-228-8
М33=1Anđelković, A. Radosavljević, D. Arsenijević, O. (2018) Entrepreneurial Education as a Key Factor of Success in the Future of Republic of Serbia, Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 1, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, pp. 1 - 17, ISBN 78-961-286-146-9
М33=1Лугоњић, М. Димић, М. Арсенијевић, О. (2020) Биомедицинско инжењерство у финкцији промене система здравства. Зборник радова за међународне научне конференције, ANTiM_20. Факултет за пословне студије и право, Београд. ISBN 978-86-81400-20-3
М33=1Arsenijević, O. Dimić, M. Ivannikov, N. (2019) Еnterprise capital as the initiator of economic growth, fifth international science conference contemporary management challenges and the organizational sciences, БАС Институт за менаџмент, Битола/ BAS Institute of management, Bitola, pp. 461 - 470, ISBN 978-608-4729-08-2
М33=1Arsenijević, O. Dimić, M. Šprajc, P. (2019) The Age of Digital Business: Breaking Boundaries, Ecosystem of Organizations in the Digital Age: Conference Proceedings, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, pp. 23 - 39, Portorož, 20. - 22. Mar, 2019, ISBN 978-961-286-250-3,
М33=1Арсенијевић, О. Лилић, В., Шпрајц, П. (2019) Сторителлинг как элемент корпоративной культуры. У: Стратегія бiзнесу: футурологiчнi виклики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної интернет- конференції, м. Киïв, 20-22 листопада 2019 р.. Київ: КНЕУ. 2019, str.: 241-249. COBISS.SR-ID 512858013
М33=1Кастратовић, Е. Арсенијевић, О. (2020) Лидерство у тимском раду као део интелектуалног капитала спортске организације. У: Перовић-Вујачић, Јелена (ур) Зборник радова 33. сусрета Копаоничке школе природног права, стр. 439-451. ISBN 978-86-903009-8-3, ISBN 978-86-903009-7-6
М33=1Арсенијевић, О. Димић, М. Шпрајц, П. (2020) Злочин против воде, У: Анђелковић, Маја (ур) Зборник радова, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Београд, стр. 7-64, ilustr. ISBN 978-86-81400-25-8.
М33=1Арсенијевић, О. Лилић, В. Шпрајц, П. (2020) Дидактичко-методички аспекти учења о Холокаусту, У: Радосављевић, Живота (ур), Зборник радова, Факултет за пословне студије и право, стр. 1-99. ISBN 978-86-81088-38-8.
М33=1Лугоњић, М. Лилић, В. Арсенијевић, О. (2020) Непрерывное медицинское образование : сравнительний обзор выбранных стран. U: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-24 квітня 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. Стр. 330-335. COBISS.SR-ID 512893597
М33=1Arsenijević, O. Šрrajc, P. (2021) The Impact of Job Insecurity on Employee Attitudes. U: Šprajc, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science Development = 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout = Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije : conference proceedings = konferenčni zbornik : September 23 - 24, 2020. 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 - 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press, 2020. Str. 23-37, tabele. ISBN 978-961-286-388-3. 
М42=7Ристић, Арсенијевић, О. (2007) Управљање променама, Цеком букс, Нови Сад, ISBN - 978-86-85943-45-4
М42=7Арсенијевић, О. (2012) Пословно и колективно преговарање, Цеком, Сремски Карловци, стр. 274. ISBN 978-86-6185-018-9, COBISS 234495482
М42=7Арсенијевић, О. (2018) Интелектуални капитал организације: савремени управљачки инструмент, Факултет за пословне студије и право, ISBN - 978-86-81088-04-3
М44=3Арсенијевић (Делић) О. (2006) Креирање иновативне организационе културе. У: Кутлача, Ђуро (Ур) „Иновациона култура у Србији – мит или реалност“, Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“, Факултетз за менаџмент, Нови Сад, стр. 100-136. ISBN 86-85067-14-6
М44=3Арсенијевић, О. (2007) Образовање менаџера, У: Ристић, Д. (Ур) Иновације у скривеном: Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“ Факултет за менаџмент, Нови Сад, стр. 102-162, ISBN 978-86-85067-19-8.
М44=3Арсенијевић, О. Ракић, Ј. (2008) Перманентно образовање – нова парадигма борбе за опстанак. У: Ристић, Д. (Ур), Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“ стр. 24-57; ISBN 978-86-85067-26-6
М44=3Арсенијевић, О. Булатовић, Г. Булатовић, Љ (2011) Развијање знања, вештина и способности за доба знања“, У: Арсенијевић, Оља (Ур) „Знање као производ културе учења“, Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“, Факултетз за менаџмент, Нови Сад, стр.
М44=3Арсенијевић, О. (2009) Значај тимског рада за развој креативности студената, У: Грозданка Гојков (ур), Даровити и друштвена елита, Вршац, Висока школа струковних студија за образовање васпитача „михаило Павлов“, COBISS.SR-ID 245821703 ISBN 978-86-7372-114-9 UDK 159.928(082) 316.344.42(082)
М45=1,5Arsenijević, O. Vemić, M. Stamatović, M. (2010) Business Incubator Factor of Economic Growth in Serbia, Economic Growth and Development of Serbia New Model, Institut of Economic Sciences, Belgrade, p.p. 98 – 131, ISBN 978-86-7852-027-3
М45=1,5Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Lj. Bulatović, G. (2011) Socio-cultural factors of attitude towards innovations, Proceedings of Scientific-research interdisciplinary project Digital media technologies and social-educational changes that is financed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia, „Knowledge, Education, Media“, ISBN: 978-86-85067-36-5, COBISS.SR.ID: 267050247, UDK 001.895:316
М45=1,5Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2011) Interna televizija u funkciji medijskog opismenjavanja, Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Filozofski fakultet Novi Sad, стр. 357 - 364, issn: 978-86-6065-093-3, udc: 378.147: 316.774:005
М45=1,5Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2011) Дигитална новинарска пирамида – Иновативни приступ традиционалној конструкцији вести, Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене, Филозофски факултет. Нови Сад, стр. 171 - 185, ISBN 978-86-6065-098-8, udc: 004.738.5:070.422
М45=1,5Арсенијевић, О. Орчић, Д. (2011) Толеранција према променама у малим, средњим и великим предузећима у Војводини. У: Арсенијевић, Оља (Ур). Савладавањем баријера до успешног управљања променама у оргнизацијама. Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, ISBN 978-86-85067-47-1
М45=1,5Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2012) Етичке импликације напредног учења путем дигиталних медија, Даровитост и моралност, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац, pp. 205 - 225, ISBN 978-86-7372-148-4, 17
М45=1,5Арсенијевић, О. (2012) Истраживачке методе у студијама менаџмента, У: Ристић, Душан (Ур): Методологија пословног истраживања, ISBN 978-86-85067-34-1
М45=1,5Видаковић, М. Арсенијевић, О. (2014) Друштвени контекст младих у Србији - потребе,промене и проблеми.
М45=1,5Арсенијевић, О. Анђелковић, М. Лилић, В. (2016) Имплементација информационог система у пословање здравствене организације: студија случаја института за онкологију Војводине, Професионализација менаџмента у здравству као услов повећања успешности, Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 115-130, ISBN 978-86-87333-70-3, udc: 007:004.7 004.2:614
М45=1,5Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2017) Perception of the Young People Regarding the Conflicts in SchoolEnvironment, International monograph of Scientic research interdiscplinary project Safety culture of the young, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade; Faculty of Strategic and Operational Management, Belgrade; Austrian Institute for European and Security Policy, Wien, Austria; Institut za korporativne varnosne študije, Ljubljana, Slovenia, pp. 65 - 77, issn: COBISS.SR-ID 234178572, udc: 16.744:343.3/.7 UDC 001.8, ISBN 978-86-87333-85
М45=1,5Arsenijević, O. Lilić, V. Milošević, I. (2016) Internal communication-central communication process for overcoming resistance change, Enterpreneurship for a suistanable economy, Faculty of Business Studies and Law : Faculty of Strategic and Operational Management, 2016 (Beograd : Beopress), -1, vol. 1, no. 1, pp. 305 - 329, ISBN 978-86-87333-71-0, udc: 316.776:005.32
М45=1,5Radosavljević, Ž. Arsenijević, O. Radosavljević, M.(2017) General Access to the Topic and Problem of the Study. U: Radosavljević, Života (ur.): Benchmarking of Top Political Management of the Republic of Slovenia and the Possibility ofApplying Their Experience to the Republic of Serbia, scientific monograph of scientific-research interdisciplinarybilateral project, Belgrade, University "Union - Nikola Tesla", Faculty of Business Studies And Law, Str. 19-56. ISBN978-86-87333-90-1
М45=1,5Арсенијевић, О. Радосављевић, Д. Радосављевић, М. (2017) Задовољство послом у јавно-комуналном предузећу. У: Тешановић, Бранко (Ур), Јавни сектор: могућности целисходнијег функционисања: тематска монографија.Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 253-280, tabele. ISBN 978-86-87333-96-3
М45=1,5Арсенијевић, О. Димић, М. Шпрајц, П. (2017) Утицај миграција на економију, У: Костадиновић, Г. (Ур) тематски зборник „Друштвено-политичке и економске импликације процеса миграција“, Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, едиција „Безбедност у постмодерном амбијенту“, Ниш, knj. 24. ISBN 978-86-6113-047-2
М45=1,5Arsenijević, O. Kuzmanović, D. Milošević, I. (2017) Value System – Key Element in Formation of the Safety Culture of The Young, Safety Culture of the Young People, Fakultet za poslovne studije i pravo, udc: 316.624-057.87, ISBN 978-86-87333-85-7
М45=1,5Маринковић, Ј. Арсенијевић, О. Радосављевић, М. (2018) Социјални медији као елемент развоја стратегије односа са јавностима политичке партије, Савремени проблеми и могућа решења стратегије и стратегијског менаџмента, Факултет за информационе технологије и инжењерство, ISBN 978-86-81088-06-7, COBISS.SR-ID 262713868, 201-222.
М45=1,5Kastratović, E. Arsenijević, O. Dragić, M. (2018) Entrepreneurial competence of students and readiness for starting a business, Comparative Analysis of Social Entrepreneurship in Serbia, Russia, Europa and in the World, Fakultet za poslovne studije i pravo, pp. 99 - 117, udc: 334.722:37(497.11) 371.212, Kastratović, E. Arsenijević, O. Dragić, M. (2018) Entrepreneurial competence of students and readiness for starting a business, Comparative Analysis of Social Entrepreneurship in Serbia, Russia, Europa and in the World, Fakultet za poslovne studije i pravo, pp. 99 - 117, udc: 334.722:37(497.11) 371.212, isbn: 978-86-81088-07-4 978-86-81088-07-4
М45=1,5Арсенијевић, О. Димић, М. Шпрајц, П. (2018) Концепција стратегијских оријентација У: Основни правци истраживања, Савремени проблеми и могућа решења стратегије и стратегијског менамента, Факултет за информационе технологије и инжењерство, стр. 201-222, , ISBN 978-86-81088-06-7
М45=1,5Арсенијевић, О. Шпрајц, П. Димић, М. (2019) Освешћивањем проблема одрживости до стварања одрживе организације, У: Пухарић, Мирјана (ур) Технолошки и економски изазови у истраживању заштите животне средине: тематски зборник. Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, стр. 93-122, COBISS.SR-ID 512876957
М45=1,5Арсенијевић, О. Шпрајц, П. Димић, М (2019) Кластерско-мрежни приступ индустријској политици. У: Тешановић, Бранко (ур), Даљи правци економске трансформације у функцији развоја: тематски зборник. Факултет за пословне студије и право, Београд, str. 167-198, COBISS.SR-ID 512840349
М45=1,5Арсенијевић, О. (2019) Предузетнички бизнис у савременим условима: стање, могућности и перспективе са освртом на Републику Србију, тематски зборник. Факултет за пословне студије и право, Београд. ISBN - 978-86-81400-12-8
М45=1,5Anđelković, M. Arsenijević, O. Momčilović, O. (2019) Competence as a condition of innovative leadership, Complementarity of Innovative Culture, Climate and Competence on Business Success in Serbia, Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine RS "ECOLOGICA", pp. 149 - 173, udc: 005.591.6 001.895 330.341.1, ISBN 978-86-81088-28-9
М45=1,5Arsenijević, O. Tančić, D. Pappas, M. (2020) Informaciona bezbednost u delatnosti medija: suština i sadržaj. U: Bezbednost i mediji u kriznim situacijama, Međunarodni tematski zbornik, UR. Gordić, M. Arsenijević, O. Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Institut za sprsku kulturu, Priština, Leposavić, FITI, Beograd, UDC 007:004.056.5316.774, ISBN 978-86-81088-36-4, COBISS.SR-ID 28359630
М45=1,5Крмпот, В. Арсенијевић, О. Тешановић, Б. (2020) Мултиполарност, економска глобализација и геоекономски односи, У: Мултиполарност новог светског поретка и шансе за развој Србије: тематски зборник, Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 49-85. ISBN 978-86-81088-47-0.
М45=1,5Krasulja, N. Ivannikov, N. ARSENIJEVIĆ, Olja, Арсенијевић, О. (2020) Organizational Culture and Behavior in the Covid19 Pandemic on the Example of Serbia. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), et al. COVID-19 Pandemic Crisis Management : a non-medical approach : international thematic proceedings. Beograd: University "Union - Nikola Tesla", Faculty of Information Technology and Engineering: University "Union - Nikola Tesla", Faculty for business studies and law, Str. 169-193. ISBN 978-86-81400-23-4.
M45=1,5Орчић, Д. Арсенијевић, О. Орчић, С. (2021) COVID19 – изазов или шанса иновативном моделовању предузетништва у добу знања, У: Кутлача, Ђуро (ур), Технологија, култура, развој, тематски зборник, Технологија и друштво, Институт „Михајло Пупин“, Центар за истраживања и развој науке и технологије, Str. 29-40. ISBN 978-86-82183-20-4
M45=1,5Танчић, Д. Арсенијевић, О. Гордић, П. (2021) Фотографије, записници о увиђају истражних судија, службене белешке МУП-а, обдукциони записници и изводи из матичних књига умрлих као документи о НАТО агресији на СРЈ, Републику Србију, Косово и Метохију од 24. марта до 24. априла 1999. године. U: ТАНЧИЋ, Драган (ur.), et al. Тематски зборник : НАТО агресија на СРЈ (Републику Србију) : да се вечно памти. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина; Београд: Факултет за пословне студије и право Универзитета "Унион - Никола Тесла": Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета "Унион - Никола Тесла", 2021. Стр. 51-65, фотогр. ISBN 978-86-89025-64-4.
M45=1,5Lugonjić, M. Arsenijević, O. Šprajc, P. (2021) Implementation of the knowledge management project in the Biovita hospital. U: Krmpot, Vera (ur):Trends in knowledge economy : theory and practice, thematic proceedings, Faculty of business studies and law, Belgrade, ISBN - 978-86-81088-78-4
М51=3Арсенијевић, О. Радосављвић, Ж. Кастратовић, Е. (2015) Одрживи универзитети - темељ образовања за опстанак, Ecologica, Jugoslovensko društvo za širenje i primenu nauke i prakse u zaštiti životne sredine - - Ecologica, vol. 22, no. 80, pp. 713 - 719, ISSN 0354-3285, udc: 330:341.1:378.4/.6, doi: -1075743
М51=3Кастратовић, Е. Арсенијевић, О. Драгић, М. (2016) Развој физичке културе као друштвени императиву у систему вредносне младих у Републици Србији, Правни живот, Савез удружења правника Републике Србије, vol. 65, no. 9, pp. 527 - 535, ISSN 0350-0500, udc: 34, doi: -1074424-, 2016.
М51=3Триван, Д. Арсенијевић, О. Милошевић, М. (2016) Еколошка безбедност корпоративних структура, Еcologica, Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије "Ecologica", Београд, vol. 23, no. 83, pp. 429 - 433, ISSN 0354-3285, udc: 316.43/.47:502.34, doi: -1088404
M51=3Арсенијевић, О. Кастратовић, Е. Драгић, М. (2017) Теоријске основе правне компетентности специјалиста у сфери физичке културе и спорта, Правни живот, Удружење правника Србије, ISSN 0350-0500, doi 1378512
М51=3Арсенијевић, О. Радосављевић, М. Јовановић, Л. (2017) Формулисање стратегије предузећа на бази уграђене одрживости, Југословенско друштво за ширење и примену науке и праксе у заштити животне средине, Ecologica, vol. 24, no. 87, pp. 549 - 554, ISSN 0354-3285, udc: 005 502.131.1
М51=3Arsenijević, O. Kastratović, E. Nešić, S. (2017) Attitudes of the Employees on Education in Local-Self- Government, Economic Analysis - Journal of Emerging Economics, Institut ekonomskih nauka, vol. 50, no. 1-2, pp. 77 - 96, ISSN 0351-286X, udc: , doi: 377.3:352.08
М51=3Миљковић, Љ. Арсенијевић, О. Трнавац, Д. (2018) Political Communication with Population through Social Media, Баштина, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, no. 45, pp. 121 - 135, udc: UDK 32.019.51 004.738.5:316.472.4 316.774, 2018.
М51=3Пауновић, С. Димић, М. Арсенијевић, О. (2019) Анализа друштвено-економских кретања у Србији у условима кризе, Баштина, ISSN 0353-9008, 2019, св. 48, стр. 153-170.
М51=3Јовановић, Т. Арсенијевић, О. (2020) Стратешка улога ХРМ кроз призму обучавања запослених у периоду трансформације пословања, Баштина, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, no. 51, pp. 281-296, udc: UDK 005.963.1 005.94 005.591.5:334.7. doi: 10.5937/bastina30-26539
М51=3Арсенијевић, О. Цвијић, Л. (2021) Управљање знањем – развојни потенцијал туризма у Војводини, Баштина, Vol. 31 Br. 53,  
М52=1.5Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2011) Елементи социокултурне конструкције женства, Култура, Завод за проучавање културног развитка, vol. , no. 131, pp. 202 - 223, ISSN 0023-5164, udc: 305-055.2; 316.662-055.2
М52=1,5Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2012) Дигитална медијска конвергенција, Култура, Завод за проучавање културног развитка, vol. , no. 135, pp. 140 -151, ISSN 0023-5164
М52=1,5Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2012) Дигитализација ТВ у Србији – мит или реалност, Култура, Култура, Завод за проучавање културног развитка, vol. , no. 135, pp. 175 -188, ISSN 0023-5164
М52=1,5Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2013) Национални портал уметности и културе као ПР средство, Култура, Завод за проучавање културног развитка, бр. 139, стр. 188-208, ISSN0023-5164
М52=1,5Arsenijević, O. Trivan, D. Milošević, M. (2016) Storytelling as a modern tool of construction of information security corporate culture, Економика, Друштво економиста, Друштво рачуноводствених и финансијских радника, Друштво за маркетинг региона Ниш, vol. 20, no. 2, pp. 105 - 114, ISSN 0558-3063, udc: 338(497.1), doi: -1088508
М52=1,5Арсенијевић, О. Радосављевић, М. (2017) Компаративна анализа социо-културних односа према иновацијама студената из Србије, Војводине и са Косова, Баштина, Институт за српску културу, Лепосавић, no. 42, pp. 269 - 295, ISSN 0353-9008, udc: 316.752-057.875(497.11), doi: -1378518