Бојана Милетић
стручни сарадник

Бојана Базић        БОЈАНА БАЗИЋ рођена је 20. 3. 1984. године у Новом Пазару. Дипломирала је 2008. године на Учитељском  факултету из Призрена са седиштем у Лепосавићу. Такође је завршила и Социологију на Филозофском факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 2012. године, и стекла високо образовање и академски назив дипломирани социолог – мастер, са просечном оценом 10, 00. Тренутно је на докторским студијама Факултета за културу и медије, смер Комуникологија. Учествовала је на више научних скупова, објавила је неколико радова који се односе на области из којих се школовала. Живи и ради у Лепосавићу.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

  1. Петровић Јасмина, Базић Бојана, ,,Вршњачко насиље у основним школама Косова и Метохије”, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2012, стр. 581-603.
  2. Базић Бојана, ,,Феномен вршњачког насиља и облици његовог испољавања”, Баштина, св. 35, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 381-394.
  3. Базић Бојана, ,,Развој основног образовања у Србији од 1804. до 1839. године”, Баштина, св. 36, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014, стр. 367-375.
  4. Базић Бојана, Симић Мирјана, ,,Људска права и слободе у савременим међународним односима”, Зборник радова Учитељског факултета Призрен, књига 8, Лепосавић, 2014, стр. 73-83.
  5. Базић Бојана, ,,Вршњачко насиље у школама северног Космета”, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014, стр. 7-148.
  6. Базић Бојана, Симић Мирјана, ,,Physical education, sport and recreation in the educatin system”, Шеста международна научна конференција, Савремени тенденции на физическото вазпитаније и спорта, Софииски университет „ Св. Климент Охридски“, Софија, 2014, стр. 176-183.
  7. Базић Бојана, ,,Едукативни програми за превенцију вршњачког насиља – школа и породица као битан фактор”, Баштина, св. 37, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014, стр. 267-277.
  8. Базић Бојана, Симић Мирјана, Миленовић Живорад, ,,Невербална комуникација у настави и свакодневном животу”, Зборник радова Учитељског факултета, бр. 16, Ужице, 2014, стр. 275-288.