Др Александар Павловић
научни сарадник

        ДР АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ рођен 1973. године у Београду, где је похађао основну и средњу школу. Основне студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду уписао је 1996. године. Дипломирао је 2002. године, након чега је, годину дана касније, на истом Одељењу уписао магистарске студије. Магистарску тезу одбранио је 2009. године. Докторску дисертацију, под називом Свакодневни живот становника северне Косовске Митровице, на Одељењу за етнологију и антропологију пријавио је 2012, а одбранио 2016. године.

        Од 2004. до 2015. године радио је као наставник етнологије на Одсеку за српско традиционално певање и свирање Музичке школе „Мокрањац“ у Београду, где је наставу из овог предмета држао ученицима од првог до четвртог разреда средње школе. Од 2006. године запослен је у Институту за српску културу из Приштине, са тренутним седиштем у Лепосавићу, у којем се с почетка бавио истраживањем свакодневног живота српских колониста на Косову и Метохији у периоду између два светска рата, да би се затим посветио проучавању културе Срба на овом подручју у новијем, савременом периоду, и то од рата 1999. године до данас, а у оквиру чега се највише усредсредио на истраживање свакодневнице и обредне праксе становника северне Косовске Митровице. Аутор је две монографије и више научних радова, публикованих у неколико научних часописа. Учествовао је у раду више научних скупова, на којима је презентовао резултате својих истраживања.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M52Александар Павловић, „Албанци у сећањима Срба у северној Косовској Митровици у контексту свакодневице пре рата 1999. године“, Баштина, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, св. 36, pp. 289 - 314, 0353 – 9008, 316.728(=163.41:=18)"199", 2014.
M52Александар Павловић, „Безбедносни ризик као фактор просторних стратегија становника северног дела Косовске Митровице“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 297 - 321, 0353-9008, 316.728(497.115)”1999/...”; 323.1(497.115)”1999/...”; 711.2(497.115)”1999/...”, 2011.
M14Александар Павловић, „Свакодневни живот Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године према подацима у архивској грађи“, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 3, pp. 377 - 397, 316.728(=163.41)(497.115)“1918/1941”(093), 978-86-80273-52-5, 2010.
M45Александар Павловић, „Црква Св. Димитрија у светлу свакодневице становника северне Косовске Митровице“, Духовне и материјалне специфичности Косова и Метохије кроз историју, Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 269 - 286, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082, 978-86-89025-03-3, 2011.
M42Александар Павловић, Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године, Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 166, 316.728 (497.115)“1918/1941“, 94(497.115)“1918/1941“, 314.15(497.115)“1918/ 1941“, 332.021.8:631(497, 978-86-82797-94-4, 2011.
M14Александар Павловић, „Јавни ритуали у северној Косовској Митровици (Бадњи дан и Митровдан)“, Појединац, породица, друштво у транзицији, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, pp. 420 - 445, 398.3/.4(497.115), 978-86-6349-017-8, 2013.
M52Александар Павловић, „Прилози о страдању колониста на Косову и Метохији током Другог светског рата“, Архив, Архив Југославије, Београд, год. XV, бр. 1-2, pp. 113 - 129, 1450-9733, 94:325.3(497.115)"1941/1945", 2014.
M71Александар Павловић, Свакодневни живот становника северне Косовске Митровице, Свакодневни живот становника северне Косовске Митровице, Филозофски факултет у Београду, pp. 1 - 405, 316.728(497.115)(043.3), Београд, 2016.
M52Александар Павловић, „Неколико саопштења о слављењу крсне славе код Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина/Лепосавић, св. 37, pp. 209 - 220, 0353-9008, 398.332.1/.42(=163.41)(497.115), 2014.
M44Александар Павловић, „Значај изградње Цркве св. Димитрија у северној Косовској Митровици из угла локалног српског становништва“, Градитељско наслеђе у Србији. Скуп у част др Доброслава (Бојка) Павловића, Завод за проучавање културног развитка, Београд, pp. 97 - 133, 728:39(497.11)(082) 725/728(497.11)(082) 72.071.1:929 Павловић Д. Ст., 978-86-81529-51-5, 2014.
M52Александар Павловић, „Јавно налагање бадњака у северној Косовској Митровици“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 211 - 231, 0353-9008, 398.332.416(497.115), 2012.
M63Александар Павловић, „Искључивост националне идеологије као претња очувању културног наслеђа Косова и Метохије”, Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 281 - 300, 316.722:316.75(497.115), 323.1(497.115), 978-86-82797-88-3, Србија, 15. - 15. Dec, 2009
M52Александар Павловић, „Структура колонистичких домаћинстава на Косову и Метохији 1918-1941. године према подацима у архивској грађи“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 189 - 219, 0353-9008, 314.117.3-054.72(497.115)”1918/1941”(093.2), 2011.
M44Александар Павловић, Унутаргрупне перцепције међу српским становништвом у северној Косовској Митровици, Тематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу - Приштина/Лепосавић, 558, pp. 337 - 354, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 978-86-89025-13-2, 2014.
M52Александар Павловић, „Литијски опход у северној Косовској Митровици на дан прославе градске славе Митровдана“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 34, pp. 251 - 269, 0353-9008, 398.332.39(497.115)”2012”; 394.2(497.115)”2012”, 2013.
M53Александар Павловић, „Бројанице код средњошколаца у улози дефинисања верског и етничког идентитета“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 29, pp. 145 - 166, 0353-9008, 316.356.4-053.6(497.115)“2010“ 316.644-053.6:391.4(497.115)“2010“ 391.4:398.1, 2010.
M52Александар Павловић, „Игра пауна и паунице на трећи дан Ускрса у Великој Хочи“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 43, pp. 159 - 177, 0353-9008, 398.332.12(=163.41)(497.115)"2016/2017" 394.3(=163.41)(497.115), 2017.
M52Александар Павловић, „Комшијски односи међу Србима у северној Косовској Митровици“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 35, pp. 251 - 266, 0353-9008, 316.728(497.115) 316.334.54:392.7(497.115), 2013.
M52Александар Павловић, „Бројанице међу младима у Београду“, Гласник Етнографског музеја, Етнографски музеј у Београду, књ. 76, pp. 87 - 104, 0350-0322, 316.74:2(497.11)”2010”; 316.644-053.6:27-526.4(497.11) ”2010”, 2012.
M46Александар Павловић, Приказ књиге: Мајкл Билиг, Банални национализам, Библиотека ХХ век, Београд, 2009., Социолошки преглед, Социолошко друштво Србије, год. XLIV, бр. 2, pp. 352 - 356, 0085-6320, 323.1(049.3), 2010.
M52Александар Павловић, „Досељеници са подручја јужно од Ибра према ставовима становника северне Косовске Митровице“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 271 - 287, 0353-9008, 316.728(497.115)"2011/2012", 2012.
M53Александар Павловић, „Представе о вампиру као упозорење живима“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 28, pp. 251 - 274, 0353-9008, 398.42(497.115), 2010.
M44Александар Павловић, „Прослава Божића у северној Косовској Митровици у организацији Српске православне цркве“, Културно наслеђе Косова и Метохије – Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије и Универзитет у Приштини, 2, pp. 107 - 134, 271-222(497.11)-565.3(497-115)”1999/2013”, 978-86-6349-015-4, 2013.
M24Александар Павловић, „Елементи просторне симболике Срба у Косовској Митровици“, Етноантрополошки проблеми, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, pp. 1233 - 1257, 0353-1589, 911.375.5/.6(=163.41)(497.115) 316.7(=163.41)(497.115), 2017.
M52Александар Павловић, „Прилог проучавању економије колониста на Косову и Метохији 1918-1941“, Архив, Архив Југославије, год. XI, бр. 1-2, pp. 99 - 109, 1450-9733, 338.43:325.3(497.115)“1918/1941”, 2010.