Др Ана Стишовић Миловановић
научни сарадник


        ДР АНА СТИШОВИЋ МИЛОВАНОВИЋ
 
 
 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M33А. Стишовић Миловановић, Савремени и класични методички поступци у настави српског језика и књижевности, Наука и политика, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 5, 1, pp. 453 - 465, 001:32 (082) 811(082) 811.163.41 (082), 978-99938-47-33-5, Пале, 22. - 23. May, 2010
M33А. Стишовић Миловановић, Изазови архетипске критике у тумачењу дела, Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, 1, 10, pp. 318 - 324, 978-86-88561-00-6, Алексинац, 2011.
M65А. Стишовић Миловановић, Идентитет грађен у неупоредивој дсамоћи ("La Sans Pareille" М.Савића), Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко уметнички факултет Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 28. - 29. Oct, 2016
M35А. Стишовић Миловановић, "Кућа на осами"-орфичко путовање Иве Андрића, 250 години "ИСТОРЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", Филологически Факултет Пловдивски Университет "Паисии Хилендарски", Пловдив, БЪгариЯ, 2. - 3. Nov, 2012
M35А. Стишовић Миловановић, Књижевна дела за децу као естетски предмет, Савремена књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет у Јагодини Универзитет у Крагујевцу, Јагодина, 20. - 20. Mar, 2010
M34А. Стишовић Миловановић, С. Даздаревић, Mathematical Linguistic as a Postulate of Phenological Analysis og Literary Works, Teaching, Acquring and Applying Intercultural Linguistic Competence, International Burch University, International Burch University, 1, 1, pp. 36 - 36, 2233-1336, Сарајево, 3. - 5. May, 2013
M53А. Стишовић Миловановић, Диогенов фењер ("Средње слово" Енеса Халиловића), Алманах, Удружење "Алманах" Подгорица, Удружење "Алманах" Подгорица, 69-70, pp. 301 - 304, 0354-5342, Подгорица, 2016.
M63А. Стишовић Миловановић, Когнитивне теорије учења као основ рада са даровитом децом, Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, Висока школа за васпитаче струковних студија, 9, 9, pp. 253 - 264, 373.2 (497.11) (082) 371.13(497.11(082) 373.2. 022 (082), 978-86-903623-9-4, Алексинац, Oct2010.
M33А. Стишовић Миловановић, др Самина Даздаревић, Космогонијски елементи у Андрићевим романима На Дрини ћуприја и Проклета авлија, Зборник радова са Прве знанствене конференције у области књижевности и језика, Едукацијски факултет Универзитета у Травнику, 1, 1, pp. 179 - 189, 821.163.4(497.6) Andric I ((063) (082), 978-9958-640-36-0, Травник, 8. - 9. Nov, 2012
M33А. Стишовић Миловановић, Од књижевног дела ка естетичком предмету (теоријски и когнитивни дискурс), Универзитетска мисао, Интернационални универзитет у Новом Пазару, 12, 3, pp. 77 - 92, 1451-3870, Нови Пазар, 9. - 10. Nov, 2012
M34А. Стишовић Миловановић, Ричардсова теорија емпатије у проучавању архетипских феномена, Наука и савремени универзитет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, pp. 72 - 73, Ниш, 10. - 11. Nov, 2011
M63А. Стишовић Миловановић, Конкретизација лтерарног феномена у архетипској функцији, Васпитно-образовни хоризонти, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Суботица, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Суботица, 3, pp. 234 - 248, 37.01 (082), 978-86-87893-11-5, Суботица, 14. - 15. May, 2010
M53А. Стишовић Миловановић, Списатељско око (о "Малом глосару кретивног писања" М.Савића), Кораци, Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац, Народна библиотека Крагујевац, XLIX, 4-6, pp. 4 - 6, 0454-3556, 82 (05), Крагујевац, 2015.
M53А. Стишовић Миловановић, Потрага за црквом Јањом ("Епска Србија" М.Савића), Кораци, Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац, Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац, LI 2017, 7-9, pp. 129 - 139, 0454-3556, 82 (05), Крагујевац, Oct2016.
M65А. Стишовић Миловановић, Интертекстуалност и аутоцитатност у анализи књижевног дела, Vyuka jihoslovanskych jaziku a literatur v dnešni Evrope, Semiinar jihoslovanskych filologii a balkanistiky Ustavu slavistiky Filozoficke fakulty Masarikovy univerzity a občanske sdruženi Porta Balcanica, Brno, Czecia, 30. May - 01. Jun, 2013
M71А. Стишовић Миловановић, Принцип инструменталног концептуализма у проучавању књижевности, Принцип инструменталног концептуализма у проучавању књижевности, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, pp. 1 - 344, Источно Сарајево, 1. - 1. Jul, 2010
M56А. Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, уређивачки одбор, Школски час, ИП "Ваша књига", Школски час -часопис за српски језик и књижевност, 1450-6521, Београд, 01. Sep, 2014 - 31. Dec, 2017
M53А. Стишовић Миловановић, Епонимни јунак у "Сеобама" Милоша Црњанског, Нова Зора, Српско културно просвјетно друштво, Српско културно просвјетно друштво, 49/50, pp. 169 - 179, 1512-9918, 82, Билећа Република Српска, May2016.
M13А. Стишовић Миловановић, Инструментални концептуализам у проучавању књижевности, Инструментални концептуализам у проучавању књижевности, Друштво Рашка школа, pp. 5 - 309, 82.0162.62:82, 978-86-83337-99-6, 2016.
M18А. Стишовић Миловановић, Зрење времена и литературе, др Мирољуб Јоковић: Имагинација историје-проблем историјске и књижевноестетске дистанце у српском роману о Првом светском рату- европски контекст, Центар за културу "Градац", Центар за културу "Градац", pp. 5 248 - 12 268, 821.163.41.09-31 82.09-31, 978-86-88391-49-8, Рашка, 21. - 21. Oct, 2017
M33А. Стишовић Миловановић, Транспоновање архетипа из књижевности за децу у светску књижевност, Детињство, Змајеве дечје игре, XXXVII, 1-2, pp. 25 - 30, 0350-5286, Нови Сад, 3. - 4. Jun, 2010
M52А. Стишовић Миловановић, Књижевна критика између произвољног и аутентичног тумачења дела, Philologia Mediana, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, III, 3, pp. 309 - 319, 1821-3332=Philologia Mediana, 82, 2011.
M33А. Стишовић Миловановић, Компетенције наставника у светлу нових научних парадигми, Образовање и усавршавање наставника, Учитељски факултет Ужице, 1, pp. 151 - 156, 978-86-6191-000-5, Ужице, 12. - 13. Nov, 2010
M63А. Стишовић Миловановић, Књижевни јунак као парадигма митске прошлости, Ставови промјена-промјена ставов, Филозофски факултет Универзитета Црне Горе, Филозофски факултет Универзитета Црне Горе, pp. 132 - 138, 821.163.4.09-31, Подгорица, 2011.
M34А. Стишовић Миловановић, Мучна нејасност тумачења књижевности (као парадигма Епсонове идеје), Језик, књижевност, комуникација, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, pp. 38 - 38, Ниш, 15. - 16. Apr, 2011