Др Иван Бецић
виши научни сарадник

Др Иван Бецић        ДР ИВАН БЕЦИЋ рођен је у Алексинцу 1967. године. Дипломирао је (1996), магистрирао (2002) и докторирао (2009) године на катедри за Историју Југославије, на Филозофском факултету у Београду.

        Сарадник је на неколико научних пројеката и организатор или учесник већег броја семинара у земљи и иностранству. Презентовао је радове на неколико научних скупова, више пута био је предавач са темама из економске историје међуратног периода, војне и политичке историје, Холокауста, културне и црквене историје. Члан је уређивачког одбора Баштине и Лесковачког зборника.

        Аутор је преко 100 библиографских јединица: две монографије, једног уџбеника за средњу школу, више научних чланака и прилога објављених у научним часописима и зборницима радова, те више рецензија, прилога, чланака, фељтона, полемичких и информативних приказа објављених у часописима и листовима: Југословенски историјски часопис, Историја XX века, Војноисторијски гласник, Зборник Филозофског факултета у Приштини, Црквене студије, Баштина, Лесковачки зборник, Жупски зборник, Наша прошлост, Просветни преглед, Херодот, Помак, Наша реч, Наше стварање, Тачка, Панорама, Благовесник југа Србије и Македонска виделина.

        Централно поље истраживања Ивана Бецића је финансијска историја Краљевине Југославије, али се бави и питањима из војне, просветне, црквене и политичке историје.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

  1. Бецић Иван, ,,Берзе у Краљевини Југославији”, Историја 20. века, 1, Институт за савремену историју, Београд, 2008.
  2. Бецић Иван, ,,Кредитна политика Народне банке Краљевине Југославије”, Историја 20. века, 1, Институт за савремену историју, Београд, 2010.
  3. Бецић Иван, ,,Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1941″, Ин­ститут за савремену историју, Београд, 2012.
  4. Бецић Иван, „Лист Борба у борби за овладавање јавним мњењем у Србији 1944-1945″, Историја 20. века, 2, Институт за савремену историју, Београд, 2012.
  5. Бецић Иван, ,,Финансијске установе у Приштини до Другог светског рата”, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и на­ционалног идентитета на Косову и Метохији, Инсти­тут за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014.
  6. Бецић Иван, ,,Банка Стара Србија“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 1, Косовска Митровица, 2014.
  7. Бецић Иван, ,,Скупштинске расправе о војним буџетима Краљевине СХС”, Војноисторијски гласник, 1, Институт за стра­те­гиј­ска истра­жи­вања – Одељење за војну историју Министарства од­бра­не Ре­пуб­ли­ке Србије, Београд, 2014.
  8. Бецић Иван, ,,Значај српске православне цркве за очување српског живља у Старој Србији почетком XX века”, Црквене студије, 11, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-сло­венске студије, Међународни центар за православне студије, Ниш, 2014.

Монографије:

  1. Бецић Иван, Финансијска политика Краљевине СХС (1918–1923), Стубови културе, Београд, 2003.
  2. Бецић Иван, Историја за II разред средњих стручних и уметничких шко­ла, За­вод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.