Др Мирјана Бечејски
научни сарадник

Др Мирјана Бечејски        ДР МИРЈАНА БЕЧЕЈСКИ је рођена 21. 7. 1978. године у Прокупљу. Основно и средње образовање је стекла у Алексинцу, где и данас живи. На Филолошком факултету у Приштини (сада Филозофски факултет у Косовској Митровици), Катедри за српску књижевност и језик, дипломирала је 2002. године. Паралелно је студирала и историју уметности на Филозофском факултету у Приштини (сада у Косовској Митровици), где је дипломирала 2003. Докторске студије филологије уписала је 2011, а завршила 26. 10. 2016. године на Филозофском факултету у Нишу, одбранивши докторску дисертацију под насловом Есејистика Данила Киша. Чланови комисије: професор др Јован Делић, Филолошки факултет у Београду (председник), доцент др Дејан Милутиновић, Филозофски факултет у Нишу (ментор), професор др Снежана Милосављевић Милић, Филозофски факултет у Нишу (члан), ванредни професор др Јасмина Ахметагић, Институт за српску културу – Приштина (члан), доцент др Јелена Јовановић, Филозофски факултет у Нишу (члан).

        Две године Мирјана Бечејски је радила као наставник српског језика и књижевности у Алексинцу, а од 2004. је запослена у Институту за српску културу – Приштина/Лепосавић, где је укључена у рад на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. број: 178028). Бави се проучавањем српске књижевности 20. века, а повремено и ликовном критиком. Учествовала је у раду више научних скупова и сарадник је неколико стручних часописа и периодичних публикација. Објавила је књигу Земаљски и небески знаци (Институт за српску културу – Приштина/ Лепосавић, 2013) и четрдесетак научних радова.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M44Мирјана Бечејски, Митеме и поетеме Томаса Мана у поетичком кључу Радомира Ивановића“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу – Приштина, Књ. 1, pp. 173 - 182, 978-86-89025-25-5, 821.112.2.09 Ман Т.; 82.09 821.163.41.09:82.09(082), 2016.
M52Мирјана Бечејски, „Приповедне инстанце, фокализатори и наратери у Проклетој авлији Иве Андрића (теоријске дистинкције)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 83 - 94, 0353-9008, 821.163.41.09:31 Андић И., 2013.
M14Мирјана Бечејски, Стаменковић Сава, „Положај Чефура у роману Горана Војновића 'Чефури раус!'“., Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Том II, pp. 238 - 245, 978-954-07-4046-1, 978-954-07-4046-1, 2015.
M26М. Бечејски, Поетика и теологија плача (Антологија плача: од Светога Саве до патријарха Пајсија, Избор, предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић, Просвета, Београд, 2011.), Црквене студије/ Church Studies: Годишњак центра за црквене студије, Центар за црквене студије, Ниш, 9, pp. 543 - 550, 1820-2446, Ниш, 2012.
M51Мирјана Бечејски, Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића, Гласник Одјељења умјетности (Подгорица) , ЦАНУ, pp. 223 - 246, 0350-5480, 821.163.4.09-31 Петровић Б. , 2013.
M45Мирјана Бечејски, 4. „Косовски мит у савременој поетици“ (прилог генологији). , Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 141 - 154, 978-86-89025-03-3, 821.163.41.09 (082), 2012.
M52Мирјана Бечејски, „Порука у боци и 'Савршена пукотина'“ (Пешчаник Данила Киша у контексту савремених естетичких и поетичких проучавања)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 93 - 114, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Киш Д., 2013.
M52Мирјана Бечејски, „Боље је ако се налазимо међу прогоњенима него међу прогонитиљима“ (По-етичка начела Оца и Сина у Пешчанику Данила Киша), Philologia Mediana , Филозофаки факултет, Ниш , pp. 185 - 198, 1821-3332, 821.163.41-3.09 Киш Д., 2013.
M44Мирјана Бечејски, „'Јавке' у (ауто)поетичком контексту“, Зборник радова "На великом путовању – читајући Брајковићеве песме", Удружење књижевника Србије: „Филип Вишњић“, pp. 198 - 203, 209557772, 821.163.41.09-1, 2014.
M44Мирјана Бечејски, „Киш нас је заразио сумњом у књижевне и друштвене каноне“, , Миливоје Павловић,Венац од трња за Данила Киша, Службени гласник, Београд , pp. 421 - 427, 978-86-519-1998-8, 821.163.41:929 Киш Д.; 821.163.41.09 Киш Д., , 2016.
M51Мирјана Бечејски, „Рана есејистика Данила Киша. Аутобиографски и аутопоетички есеји“, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност, Филозофски факултет, Ниш , година VIII, број 8, pp. 265 - 278, 1821–3332, 82, 2016.
M71Мирјана Бечејски, „Есејистика Данила Киша“, „Есејистика Данила Киша“, Филозофски факултет у Нишу, pp. ---- - ----, 1545260799, 821.163.41.09-4 Киш Д. (043.3), , 2016.
M52Мирјана Бечејски, 3. „Скривени мотиви у приповеци \'Коста Грмов\' Петра Панића“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 119 - 129, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Панић П., 2011.
M52Мирјана Бечејски, „'Варијације на средњоевропске теме' Данила Киша“, , Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић , св. 40, pp. 11 - 24, 0353-9008, 821.163.41.09-4 Киш Д. , 2016.
M52Мирјана Бечејски, „\'Дијалог са оцем\' или парадоксални –изам. (Модернизам и постмодерниозам)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 85 - 101, 0353-9008, 82.02ПОСТМОДЕРНИЗАМ ; 82.02МОДЕРНИЗАМ, 2012.
M45Мирјана Бечејски, Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, „Научна и стваралачка мисао Чедомира Ребића“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 155 - 189, 978-86-82797-93-7, 821.163.41.(091).09. Ребић Ч., 2011.
M51Мирјана Бечејски, „Оглед о есеју Сретена Марића“, Philologia Mediana, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, година VI, број 6 , pp. 257 - 271, 1821–3332, 821.163.41.09-4 Марић С, 2014.
M14Мирјана Бечејски, „Есејизација као интегративни процес у књижевном делу Данила Киша“, Данило Киш: осамдесет година од рођења (1935–2015): , Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица,Одјељење хуманистичких наука , књ.7, pp. 165 - 182, 978-86-7215-386-6, 821.163.4:929 Киш Д. (082), 821.163.4.09 (082), 012:929 Киш Д. , 2016.
M44Мирјана Бечејски, „Земаљски и небески знаци“, , Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2, pp. 35 - 52, 978-86- 6349-014-7 (ФФУП), , 821.163.41.09:398; 821.163.41.09-1; 398(497.115) , 2013.
M34Мирјана Бечејски, „Есејизација као интегративнио процес у књижевном делуДанилаКиша“, Међународни научни скуп ДанилоКиш – осамдесет година од рођења (1935–2015), ЦАНУ, Подгорица , pp. 6 - 6, /, /, Crna Gora, 2015.
M52М. Бечејски, Есеј кроз дијахронију. Развој и проучавање есеја у српској књижевности, Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 43, pp. 47 - 62, 0353-9008, 82.0; 821.163.41.09-4., 2017.
M44Мирјана Бечејски, „Обретеније главе кнеза Лазара у поезији друге половине XX века“, Тематски зборник од националног значаја са међународним учешћем "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 61 - 77, 978-86-89025-13-2 , 821.163.41.09 (497.115) (82), 2014.
M52Мирјана Бечејски, "Похвала врсти: есејисте Сретен Марић и Данило Киш“, Letopis Matice srpske, Matica srpska, Novi Sad, књ. 496, св.5, pp. 597 - 615, 0025-5939, 82 061(497.113), 2015.
M52Мирјана Бечејски, „Приповеднеинстанце, фокализатори и наратери у ПроклетојавлијиИвеАндрића (приповеднеситуације)“, , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 63 - 79, 0353-9008 , 821.163.41.09-31 (82.0) Андрић И, 2014.
M52Мирјана Бечејски, 5. „Истина вере и истина сумње у приповеци \'Симон Чудотворац\' Данила Киша“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 97 - 112, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Киш Д., 2012.
M41Мирјана Бечејски, Земаљски и небески знаци, , Земаљски и небески знаци , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 9 - 317, 978-86-89025-10-1 , 821.163.41.09-1 Вукадиновић А, 2013.
M45Мирјана Бечејски, „О неким критичким аспектима Марије Јефтимијевић-Михајловић“ , Слика и идеја, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 245 - 259, 978-86-82-797-95-1, 821.163.41.09\"19\" 821.163.41.09 Jeftimijević-Mihajlović M., 2011.