Др Весна Зарковић
виши научни сарадник

Др Весна Зарковић               ДР ВЕСНА ЗАРКОВИЋ рођена је 14. 12. 1973. године у Косовској Митровици. Основну и средњу школу завршила у Лепосавићу, а Филозофски факултет – Одсек за историју у Приштини. Дипломирала 27. јуна 1997. године на тему Положај српског становништва митровичке казе 1878-1912. године.

              На Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, магистрирала 26. 06. 2006. на тему Афера у Ибарском Колашину 1901-1902. године.

              На Филозофском факултету Универзитета у Бања Луци 30. 05. 2014. године одбранила докторску дисертацију на тему Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почеком XX века.

             У звање научног сарадника изабрана 17. децембра 2014. године на предлог комисије Балканолошког института САНУ.

              Била је ангажована са по 12 истраживачких месеци на следећим пројектима Института:

  1. Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (ев. бр. 101106) од 2002-2005.
  2. Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (ев. бр. 148020) за период 2006-2010. Као члан комисије активно учествовала у писању овог Пројекта.

              Тренутно је агажована на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. бр. 178028). Теме које проучава и обрађује везане су за простор Косова и Метохије крајем XIX и почетком XX века. Учествовала на више домаћих и међународних научних скупова.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M53Весна Зарковић, Отварање прве српске књижаре у Приштини 1890. године, , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 167 - 182, 0353-9008, 930.85(497.115 Приштина)“18“ 655.421.(497.115)“18“ , 2010.
M14С. Словић, В. Зарковић, "Односи међу савезима као један од главних узрока избијања Првог светског рата", Међународни тематски зборник „Велики рат 1914-1918: Узроци, последице, тумачења", посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет у Нишу, 762, књ. 1, pp. 107 - 124, 94(100)“1914/1918“ 327.51(4:497.11)“1914/1918“, 978-86-7379-406-8, 2016.
M52Весна Зарковић, Руске дипломате на удару атентатора у Косовском и Битољском вилајету почетком XX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 129 - 144, 0353-9008, 94(497.115)“190“ 327(470:497.115)“190“ 341.7(470):323.28(497.11)“190“ , 2012.
M52В. Зарковић, Улога Стојана Новаковића у расветљавању убиства конзула Луке Маринковића, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 344, 42, pp. 105 - 120, 0353-9008, 327(497.11:560)"189" 94(=163.41)(497.115)"189" 341.7:929 Маринковић Л., 2017.
M51В. Зарковић, Оснивање и рад Српске књижаре у Солуну (1890-1896), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 426, XLVII (4) /2017, pp. 79 - 98, 0354-3293, 323.1(=163.41)(560-89)"1890/1896"(093.2) 655.421(=163.41)(560-89)"1890/1896"(093.2) 94:327(497.11)"1890/1896"(093.2), 10.5937/ZRFFP47-15583, 2017.
M52Весна Зарковић, „Критско питање и прилике у Косовском вилајету“ , Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 37, pp. 123 - 135, 0353-9008 , 323.1(=163.41:=18)(497.115)(091) 94:327(491.11) , 2014.
M52Весна Зарковић, Рад српске дипломатије на заштити Срба у Старој Србији у последњој деценији XIX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 105 - 116, 0353-9008, 94(=163.41:=18)(497.115)“189“ 327(497.11:560)“189“ 323.1(=163.41)(=163.41)(497.115)“189“, 2011.
M71Весна Зарковић, Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почетком XX века, Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почетком XX века, Филозофски факултет у Бања Луци , 318, pp. ---- - ----, 94(497.115)"1896-1908", 94(497.115), 2014.
M45Весна Зарковић, Отпор Арбанаса према реформама уочи споразума у Мирцштегу, Тематски зборник „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“ , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 203 - 214, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082) 821.163.41.09(082) 94(497.115) (082) , 2012.
M52Весна Зарковић, Напад на Косовску Митровицу 1903. године, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 163 - 178, 0353-9008, 94:323.22(=18)(497.115)“1903“ 327(470:560)“1903“ , 2012.
M24Весна Зарковић, Срђан Словић, Друштво народа – организацијa проистекла из Првог светског рата и вододелница нове ере дипломатије, Српска политичка мисао , Институт за политичке студије, вол. 52, 02/2016, год. 23, pp. 247 - 264, 1450-5460, 341.121:341.7(091) , 2016.
M52Весна Зарковић, Политика Бугарске према Косову и Метохији током Првог светског рата, Baština, Институт за српску културу Приштина / Лепосавић, 40, pp. 49 - 63, 0353-9008=Баштина(Приштина) , 94(497.115:497.2)“1915/1918“ 355.48(497.115:497.2)“1915/1918“ , 2016.
M44Весна Зарковић, „Акција Србије на очувању националног идентитета у Старој Србији крајем XIX и почетком XX века“ , Тематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу - Приштина, pp. 219 - 227, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497, 2014.
M14В. Зарковић, Корни современного конфликта в Косово и Meтoхии ; The roots of contemporary conflicts in Kosovo and Metohija and role of the great powers, Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и вызовы современности»; International Scientific and Practical Conference «Intercultural Dialogue and Challenges of the Present», Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева Фонд «Русский мир»; Институт русского зарубежья; Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко; Конгресс Русских общин Республики Молдова, 597, pp. 85 - 99, 316.4 ББК – 60.0, 978-5-9929-0563-2, 2017.
M52Весна Зарковић, Утицај Аустроугарске на збивања у Пљеваљском санџаку у првој деценији XIX века, Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 41, pp. 111 - 127, 0353-9008=Баштина(Приштина) , 94(497.11-89-15)“190“(093.2) 327(497.11-89-15:436-89)“190“ , 2016.
M52Весна Зарковић, Реформе у Османском царству и Стара Србија у XIX и почетком XX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 135 - 151, 0353-9008, 94(497.11)”18/19“ , 2013.
M53Весна Зарковић, Рад Хаџи Серафима Ристића на побољшању положаја српског народа у Старој Србији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св 29, pp. 69 - 80, 0353-9008, 94(497.115)“18“ 323.1(=163.41)(497.115)“18“ 271.222(497.11)-726.25:929Ристић С. , 2010.
M44Весна Зарковић, Однос ага и бегова према чифчијама хришћанима у Косовском вилајету пред крај турске владавине, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значајa, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, , књ. I , pp. 107 - 119, 978-86-89025-26-2, 323.3(497.115)“19“ 327(560:497.11)“19“ , 2016.
M52Весна Зарковић, Ситуација у Старој Србији за време руско–јапанског рата, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 129 - 142, 0353-9008, 323(497.11) „1904/1905“ 947.0:952.0“1904/1905“ , 2015.
M52Весна Зарковић, Борба Вилијама Дентона за побољшање положаја хришћана на Балкану и у Османском царству почетком друге половине XIX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 189 - 211, 0353-9008, 27(497)“18“ ; 94:327(497.11:410)“18“ , 2013.
M52Весна Зарковић, Покрети Арбанаса на Косову и Метохији уочи младотурске револуције, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 175 - 195, 0353-9008, 94:323.1(=18):(=163.41)(497.115)“190“ , 2011.
M52Весна Зарковић, Збор Арбанаса у Пећи 1899. године и његове последице, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 79 - 92, 0353-9008, 94(497.11-89)“1899“ 323.1(=18)(497.11-89)“1889“ , 2015.
M61Весна Зарковић, Значај отварања српских књижара за очување националног и културног идентитета Срба у Старој Србији крајем XIX века, „Очување и заштита културно-историјског наслеђа у иностранству“, , Институт за међународну политику и привреду, Београд , pp. 479 - 487, 978-86-7067-141-6 , 930.85(=163.41)(100)(048.3) , Србија, 3. - 24. Jun, 2010
M51Весна Зарковић, Извештај Богдана Раденковића о боравку Виктора Машкова у Косовској Митровици, Ибарском Колашину и Новом Пазару 1901. године (I) , Mešovita građa, Историјски институт Београд , 33, pp. 369 - 386, 0350-0802 , 323.12(=163.41)(560)“18/19“ (093), 2012.
M52Весна Зарковић, „Историјски мотиви и личности у делу Григорија Божовића“ , Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 36, pp. 189 - 200, 0353-9008 , 821.163.41.09-3 Божовић Г., 2014.
M41Весна Зарковић, Срђан Словић, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 170, pp. 7 - 170, 978-8682797-99-9 , 94(497.11) „1878/1991“ 327(497.115) „1878/1991“ 323.1(497.115)“1878/1991“ , 2012.
M63Весна Зарковић, Учитељи у Старој Србији као носиоци националне свести, Научни скуп са међународним учешћем одржан у Лепосавићу "Настава и наука у времену и простору", Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 943 - 953, 978-86-84143-46-6, 378, Србија, 6. - 7. Mar, 2015
M31Весна Зарковић, Ибарски Колашин крајем 19. и почетком 20 века, Стари Колашин, Стари Колашин, Зубин Поток, pp. 75 - 99, 978-86-83099-08-5 , 94(497.115 Ибарски Колашин) (082) 316.728(497.115) (082), Србија, 2012.