Мирјана Симић
стручни сарадник

Мирјана Симић        МИРЈАНА СИМИЋ рођена је 18. 11. 1982. године у Новом Пазару. Дипломирала је 2006. године на Филозофском факултету из Приштине са седиштем у Косовској Митровици, одсек – педагогија и стекла звање дипломирани педагог – мастер. Од 2007. године радно је ангажована на Институту за српску културу- Приштина са седиштем у Лепосавићу. Школске 2007/2008. године уписала је докторске студије на Филозофском факултету у Београду, одсек педагогија. Учествовала је на више научних скупова, објавила велики број научних радова из области васпитно-образовног рада. Тренутно ради на изради докторске дисертације.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M31Мирјана Симић, Живорад Миленовић, Допринос горанске етничке заједнице очувању српског језика на простору метохијске жупе Гора, “Oчување и заштита културно историјског наслеђа Србије у иностранству (III), Институт за међународну политику и привреду, pp. 417 - 425, 978-86-7067-162-1, 930.85(=163.41)(100)(082)(0.034.2), 341.22:008(=163.41)(082)(0.034.2), 323.1(=163.41)(082)(0.034.4), Србија, 2011.
M44Мирјана Симић, Наставни листићи у функцији остваривања индивидуализације наставе математике, , МАТМ2011 методички аспекти наставе математике, Јагодина, Педагошки факултет у Јагодини, pp. 99 - 108, 978-86-7604-089-6, 371.67:51, 2012.
M33Мирјана Симић, Анализа веза различитих употреба језика и положаја ученика у настави, III међународна научна конференција о неговању талената, “ У служби талената“, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, pp. 41 - 50, 978-86-88671-00-2, 159.928(082), Србија, 19. Mar, 2011
M52Мирјана Симић, Школство у Призрену у периоду од 1906. до 1909. године, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 269 - 278, 0353-9008, 371(497.115)“1906/1909“, 2013.
M64Ж. Миленовић, М. Симић, Допринос горанске етничке заједнице очувању српског језика на простору метохијске жупе Гора, Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству, Институт за међународну политику и привреду у Београду, 1, pp. 36 - 37, 378, 978-86-7067-156-0, Београд, 23. - 24. Jun, 2011
M52Ж. Миленовић, М. Симић, Културно наслеђе о Косову и Метохији у уџбеницима природе и друштва у млађим разредима основне школе, Норма, Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору, 28, 2, 0353-7129, 2017.
M52Мирјана Симић, Услови за ефикасније спровођење инклузивног васпитања и образовања, Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 327 - 337, 0353-9008 , 376.1-056.26/.36-053.5 37.064.2, 2014.
M52Бојана Базић, Мирјана Симић, Невербална комуникација у настави и свакодневном животу, Zb Učitelj fak Užice, Учитељски факултет у Ужицу, 16, pp. 275 - 288, 1450-6718, 378.147:81'221.2, 2015.
M52Мирјана Симић, Методолошки проблеми истраживања у области историје педагогије, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 31, pp. 275 - 293, 0353-9008 , 93/94, 2011.
M14Мирјана Симић, The importance of the basic aspects of the efficiency of preschool and primary education, Teacher internacional journalUniversity „ St Kliment Ohridski“ , Bitola Faculty of Education – Bitola,Macedonia, pp. 60 - 67, 1409-6870, 14096870, 2014.
M53Мирјана Симић, Компаративна анализа концепција интелектуалног васпитања Џона Лока и Жан-Жака Русоа, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 129 - 141, 0353-9008, 37.01 Лок Џ. 37.01 Русо Ж. , 2010.
M53Мирјана Симић, О значају Државне грађанске школе у Урошевцу, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 231 - 247, 0353-9008, 371(497.115)“193“, 2010.
M33Мирјана Симић, The importance of intellectual education concept by Johann Heinrich Pestalozzi, Међународна конференција информационе технологије и развој образовања ITRO , Универзитет Нови Сад, Технички факултет Зрењанин, pp. 283 - 286, 978-86-7672-203-7, 37.01:004(082), 37.02(082), , Србија, 2013.
M34Мирјана Симић, Значај савремене концепције васпитних циљева , “Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и савременост“, , Педагошки факултет у Јагодини, pp. 105 - 106, 978-86-7604-096-4, 183158540, Србија, 16. - 16. Apr, 2011
M45Мирјана Симић, Школски систем у Приштини у периоду од 1922-1924. године, Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, pp. 489 - 498, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), ISBN 978-86-89025-03-3, 2012.
M34Мирјана Симић, Улога интернета у говорној комуникацији, Књига сажетака, V међународни научно-стручни скуп "Културни идентитет у дигиталном добу", Филозофски факултет у Зеници, 37, pp. 113 - 115, 978-9958-639-52-4 , 8+3):004(082) , БиХ, 3. - 4. Apr, 2014
M64Мирјана Симић, Значај концепције интелектуалног васпитања Јохана Хајнриха Песталоција, VII конференција са међународним учешћем, “Дани примењене психилогије у Нишу“, Филозофски факултет у Нишу, вол. 126, pp. 126 - 126, 978-86-7379-228-6, 159.9(048.3), Србија, 23. - 24. Sep, 2011
M52Мирјана Симић, Значај и статистички преглед рада приштинске гимназије у периоду од 1919. до 1921. године, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 30, pp. 175 - 185, 0353-9008 , 373.54(497.115)“1919“/1921, 2011.
M63Ж. Миленовић, М. Симић, Допринос горанске етничке заједнице очувању српског језика на простору метохијске жупе Гора, Очување и заштита културно историјског наслеђа Србије у иностранству, Институт за међународну политику и привреду у Београду, 1, pp. 417 - 425, 930.85(=163.41)(100)(082)(0.034.2), 341.22:008(=163.41)(082)(0.034.2), 323.1(=163.41)(082)(0.034.4), 978-86-7067-162.1, Београд, 23. - 24. Jun, 2011
M44Мирјана Симић, Значај и статистички преглед рада Призренске богословије у периоду од 1890-1892. год, Културно наслеђе Косова и Метохије, тематски зборфник од водећег националног значаја, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, књ. 1, pp. 233 - 244, 978-86-6349-014-7, 271.222(497.119)-754-9(497.115)“1890/1892“373.54.014.521(497.115)“1890/1892 , 2013.
M53Мирјана Симић, Развој основног образовања у кнежевини Србији од 1836. до 1868. године, Šumadijski anali: časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke, Историјски архив шумадије- Крагујевац, pp. 74 - 81, 1451-9569, 908, 2011.
M52Мирјана Симић, Улога педагога у школском васпитно-образовном процесу, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 32, pp. 197 - 207, 0353-9008 , 371.12; 37.064.2, 2012.
M52Мирјана Симић, Школство код Срба на Косову и Метохији у периоду од 1897-1898. године, Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 37, pp. 237 - 247, 0353-9008 , 371(497.115)"1897/1898", , 2014.
M34Мирјана Симић, Примена семантичког PGP- диференцијала и AGUD- концепта у васпитању деце припремне предшколске групе са говорним проблемима, Дани дефектолога Србије одржаног на Златибору, зборник резимеа са међународног научног скупа , Друштво дефектолога Србије и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, 177, pp. 43 - 43, 978-86-84765-27-9, 376( 048), , Србија, 15. - 18. Jan, 2010
M52Мирјана Симић, Методолошки проблеми компаративних истраживања у образовању, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 33, pp. 251 - 268, 0353-9008 , 37.013.74, 2012.
M64Ж. Миленовић, М. Симић, Историјски значај основног образовања у Краљевини Србији од 1869. до 1918. године, Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству, Институт за међународну политику и привреду у Београду, 1, pp. 34 - 35, 378, 978-86-7067-156-0, Београд, 23. - 24. Jun, 2011
M33Мирјана Симић, Информационо-комуникационе технологије и образовање у медијима, Међународни научно-стручни скуп, Едукација за будућност, Педагошки факултет Зеница, pp. 293 - 302, нема, COBISS.BH-ID 20370694, 378.014(082), БиХ, 24. - 25. May, 2012
M14Мирјана Симић, Бојана Базић, Physical education, sport and recreation in the education system, Шеста международна научна конференција, Савременни тенденции на физическото вазпитание и спорта, Софииски университет „ Св. Климент Охридски“, Софија, pp. 176 - 183, 1314-2275, 2014.
M14Мирјана Симић, The concept of culture and basic charactesistics of cultural values, Воспитанието о образованието мегу традиционалното и современото Мегународен симпозуим, Институт за педагогија, Универзитет, Св. Кирил и Методиј, Филозофски факултет, Скопје, Том 2, pp. 288 - 299, 978-608-238-012-4, 37(062), 2013.
M63Бојана Базић, Мирјана Симић, Хипотезе у научно-истраживачком раду, "Настава и наука у времену и простору", зборник радова са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 487 - 497, 978-86-84143-46-6, 378, Србија, 6. - 7. Mar, 2015
M14Мирјана Симић, Structure of primary and secondary education system in Serbia, Међународни знанствени скуп - Монографија II. дио,“Савремене стратегије учења и поучавања“, Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, Одјел за одгојне и образовне знаности, Пула, pp. 539 - 557, 978-953-7498-32-0 ( цјелина), 978-953-7498-34-4 , 371.3(063), 2011.
M63Ж. Миленовић, М. Симић, Историјски значај основног образовања у Краљевини Србији од 1969 до 1918. године, Очување и заштита културно историјског наслеђа Србије у иностранству, Институт за међународну политику и привреду у Београду, 1, pp. 284 - 304, 930.85(=163.41)(100)(082)(0.034.2), 341.22:008(=163.41)(082)(0.034.2), 323.1(=163.41)(082)(0.034.4), 978-86-7067-162.1, Београд, 23. Apr - 24. Jun, 2011
M63Мирјана Симић, Карактеристике и значај физичког васпитања у образовном систему, Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем "Физичка култура и модерно друштво" , Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 17, pp. 413 - 420, 978-86-7604-117-6, 371.3::796 796.012.1-057.874, Србија, 2014.
M44Мирјана Симић, Значај православне мушке и женске основне школе у Приштини и Вучитрну у периоду од 1896-1899. године, Тематски зборник од водећег националног значаја - Традиција, промене, историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, pp. 229 - 240, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1 (=163.41) (497.115) (082) 821.163.41.09(497.115) (082), 2014.
M53Мирјана Симић, Бојана Базић, Људска права и слободе у савременим међународним односима, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren - Leposavić, Учитељски факултет Призрен - Лепосавић, 8, pp. 73 - 83, 1452-9343, 341.231.14, 2014.
M63Мирјана Симић, Значај оснивања реалне гимназије у Призрену од 1913. до 1931. године, Културно наслеђе Косова и Метохије-научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 353 - 367, 978-86-82797-883, 373.54(497.115) “1913/1931“37.014.5(497.115)“1913/1931, Србија, 2010.
M31Мирјана Симић, Живорад Милановић, Историјски значај основног образовања у Краљевини Србији од 1869. до 1918. године, Зборник радова са треће научне конференције са међународним учешћем, “Oчување и заштита културно историјског наслеђа Србије у иностранству (III)“, Институт за међународну политику и привреду, pp. 284 - 304, 978-86-7067-162-1, 930.85(=163.41)(100)(082)(0.034.2), 341.22:008(=163.41)(082)(0.034.2), 323.1(=163.41)(082)(0.034.4, 2011.
M33Мирјана Симић, The importance and basic snaracteristics of mass culture, Међународна конференција информационе технологије и развој образовања ITRO 2011, University of Novi Sad technical faculty “Михајло Пупин“, Зрењанин, Republic of Serbia, вол. 415, pp. 223 - 227, 978-86-7672-134-4, 37.01:004 (082), Србија, 2011.